Maj 2018

Krzysztof Adamowicz współautorem książki - New Perspectives in Forest

Maj 22, 2018 - 14:17

W opracowaniu autor zwraca uwagę, że wartość jest terminem wieloaspektowym i dlatego ekonomika leśnictwa wykorzystuje zestaw różnych kategorii wartości leśnej. Dwie podstawowe kategorie wartości, którymi zajmujemy się w ekonomii, są związane z wartością rynkową i wartością nierynkową. Na przestrzenie lat próbowano wyceniać wartość lasu za pomocą różnych metod. W opracowaniu przedstawiono syntetyczny przegląd myśli naukowej związanej z zagadnieniem wartościowania lasu.

Katedra Ekonomiki Leśnictwa ogłasza nabór kandydatów na doktoranta studiów III°

Maj 22, 2018 - 09:22

Wymagana dokumentacja kandydatów: prośba o podjęcie opieki naukowej nad planowaną pracą doktorską realizowaną na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Katedrze Ekonomik Leśnictwa, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, CV, dokument z wyliczoną średnią ocen ze studiów, potwierdzony przez właściwy Dziekanat, Zgłoszenia należy dokonywać w sekretariacie Katedry Ekonomiki Leśnictwa ul. Wojska Polskiego 71C, pok. 131 u Pani Magdy Gwiazdowicz tel. 61 848-7685 Termin zgłoszenia kandydatur upływa 22 czerwca 2018 r. Rozmowa z kandydatami odbędzie się 27 czerwca 2018 r.

Poznańska drużyna zdobyła I miejsce na IX Zawodach Drwali Studentów Leśnictwa

Maj 22, 2018 - 08:08

Pierwszego dnia, w środę po kilkugodzinnej drodze do stolicy dotarliśmy na kampus SGGW. Po zakwaterowaniu w akademiku udaliśmy się na zapoznawczego grilla. W czwartek na terenie nadleśnictwa Chojnów odbyła się pierwsza konkurencja – ścinka drzew. Konkurencja ta miała za zadanie wyłonić 10 najlepszych drwali, którzy wezmą udział w kolejnym dniu zmagań.

Trwałe i zrównoważone pozyskiwanie drewna na tle współczesnych trendów światowych i zmian klimatu – publikacja Science of the Total Environment

Maj 21, 2018 - 10:13

W niniejszym artykule poddano analizie i dyskusji wcześniejsze publikacje dotyczące pozyskiwania drewna. W analizie uwzględniono szereg opracowań analizujących i oceniających pozyskiwanie drewna z uwzględnieniem różnych parametrów w ramach wyróżnionych aspektów. Ustalono w ten sposób, iż trwałe i zrównoważone pozyskiwanie drewna to jednocześnie ograniczanie niekorzystnych zmian klimatu poprzez zwiększenie sekwestracji węgla, zwiększenie efektywności gospodarki leśnej, poprawa bezpieczeństwa pracy i zwiększenie jakości uzyskanego drewna.

Sprawozdanie z Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn.: „Leśne budownictwo drogowe – dobre praktyki”

Maj 18, 2018 - 09:04

Na konferencji omawiano możliwości wprowadzania najnowszych technologii informatycznych umożliwiających racjonalne kształtowanie leśnej sieci drogowej w zależności od warunków i miejscowych potrzeb. Drugi główny blok tematyczny obejmował zagadnienia dotyczące nowych materiałów drogowych mogących zoptymalizować koszty utrzymania, remontów i budowy dróg leśnych. Konferencje prowadzili: mgr inż. Piotr Młynarczyk - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz prof. dr hab. inż.

Sprawozdanie z Leśnego Kongresu Drogowego pn.: „Kierunki działań Lasów Państwowych w zakresie drogownictwa leśnego i przedsięwzięć wspólnych z samorządami”

Maj 18, 2018 - 08:57

W kongresie udział brało ponad 400 osób. Organizatorami Kongresu były Lasy Państwowe i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydarzenie patronatem objął Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i głównym pomysłodawcą był prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak, Kierownik Katedry Inżynierii Leśnej UPP.

Konkurs na mema z orangutanem zakończony

Maj 16, 2018 - 13:59

Wyróżnienia za swoje prace uzyskali:

  • Kaja Muszyńska (746 polubień) - nagroda dodatkowa koszulka KaRoKa z orangutanem
  • Bartłomiej Plamowski (159 polubień) - nagroda dodatkowa koszulka KaRoKa z orangutanem
  • Marlena Baranowska (38 polubień)
  • Beata Miętus (20 polubień)

 

Prace nominowane wyłoniono i opublikowano 15 marca 2018 roku, a zbieranie polubień trwało do 20 kwietnia 2018 r. Nagrody i dyplomy zostaną rozesłane pocztą.

Konkurs o nagrodę imienia doktora Józefa Grodeckiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu techniki leśnej

Maj 16, 2018 - 11:50

Do Konkursu można zgłaszać prace absolwentów I lub II stopnia studiów, dowolnej polskiej uczelni, których praca dyplomowa zgodna jest z tematyką Konkursu.

Warunkiem uczestnictwa jest obrona pracy dyplomowej do dnia 30 września 2018 r.. Pracę wraz z załącznikami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: jwegiel@up.poznan.pl do 15 października 2018 r. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, złożoną z przedstawicieli Organizatorów. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł.

 

Bioróżnorodność grzybów i ich rola w zdrowotności gleb – publikacja w Frontiers in Microbiology

Maj 16, 2018 - 08:38

Opisano wpływ użytkowania gruntów na różnorodność biologiczną i sukcesję grzybów. Zwrócono także uwagę na wykorzystanie różnorodności biologicznej grzybów glebowych w celu poprawy jakości gleb, które można nazwać "Drugą Zieloną Rewolucją”. Wdrożenie takich rozwiązań może stanowić alternatywę dla obecnego nadużywania nawozów w kierunku bardziej wyrafinowanych manipulacji produktywnością roślin. Grzyby biorą udział nie tylko w rozkładzie materii organicznej i dostarczaniu składników odżywczych, pełnią również niezwykle ważną rolę w ochronie roślin przed mikroorganizmami patogenicznymi.

Dr Marta Bełka w wywiadzie dla „Platon Cafe”

Maj 15, 2018 - 13:47

"Rzecz będzie bowiem o jesionach. Drzewach, które w kulturze Słowian uważane za magiczne, otoczone były szczególnym kultem. A jak jest dzisiaj? Dzisiaj niestety nastąpiła era wymierania tego gatunku drzewa. I to nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. Dlaczego tak się dzieje? Czy możemy temu zapobiec? I dlaczego jesiony są tak ważne nie tylko dla leśnego ekosystemu? O tym wszystkim dowiecie się z kolejnego odcinka Platon Cafe przygotowanego przez zespół telewizyjny Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego."

Specjalista ds. zakupu surowca drzewnego - oferta pracy

Maj 14, 2018 - 12:48

Do zadań należeć będzie:

1/ Kontakty i utrzymywanie dobrych relacji z dostawcami surowca drzewnego;

2/ Dbałość o jakość i przygotowanie surowca drzewnego;

3/ Rozpatrywanie reklamacji.

 

Wymagania:

1/ Wykształcenie wyższe ( kierunkowe)

2/ Mile widziane doświadczenie zawodowe

3/ Znajomość pakietu MS Office

 

Oferujemy:

- możliwość rozwoju zawodowego,

- szkolenia podnoszące kwalifikacje

- stabilność zatrudnienia

- praca w miłej atmosferze

Haematopoiesis: życie w cieniu różnicowania się komórek macierzystych - publikacja JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS & HOMEOSTATIC AGENTS

Maj 14, 2018 - 09:15

 U dorosłych proces ten zachodzi w szpiku kostnym, a podczas rozwoju prenatalnego miejsce to kilkukrotnie ulega zmianie. Szerokie spektrum komórek krwi, różnice w ich budowie i funkcji, konieczność utrzymywania ich liczby w wąskich granicach homeostazy mimo zmieniających się warunków środowiskowych, sprawia że hematopoeza jest ściśle regulowana poprzez różne czynniki wzrostu. Pod wpływem tych czynników komórki macierzyste krwi przechodzą kilka nieodwracalnych etapów, z których każdy kolejny wymusza większą specjalizację, kończąc się na wszystkich typach specyficznych komórek krwi.

Zaproszenie dla studentów studiów inżynierskich do udziału w letniej szkole w Azerbejdżanie

Maj 11, 2018 - 12:58

Organizatorzy pokrywają koszty 2-tygodniowego pobytu w Azerbejdżanie (zakwaterowanie, wyżywienie i transport), a uczestnicy ponoszą koszty: przelotu tam i z powrotem, ubezpieczenia oraz wizy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w języku angielskim):

- życiorys, z opisem osiągnięć i umiejętności (CV),

- list motywacyjny (statement of purpose),

- kopia paszportu.

Seminarium Lasy Świata – Kenia 2018

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Samorząd Studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zapraszają na seminarium „Lasy Świata – Kenia 2018”.

Termin: 15 maja 2018, godz. 18:30

Sala „Dziupla” D.S. „Przylesie, Poznań, ul. Wojska Polskiego 85

Wstęp wolny.

 

PROGRAM

Andrzej Węgiel - Wyprawy studentów i pracowników Wydziału Leśnego UPP w ramach programu „Lasy Świata”

VI Studenckie Sympozjum Entomologicznego

Maj 10, 2018 - 08:53

Program

Sobota - 12.05.2018r.

9:00 – Otwarcie Sympozjum - dr hab. Andrzej Mazur

9:10 – „Aleja gwiazd w świecie owadów” – mgr Inż. Radosław Witkowski

9:30 – „Wszystko zaczyna się od jaja, czyli związek pająków i parazytoidów złoży jaj na przykładzie Ero i Hymenoptera” – Aleksandra Mieczkowska

9:50 – „Chrząszcze nekrofagiczne (Coleoptera) lasów Sobiborskich” – mgr inż. Katarzyna Maciąg

 10:10 –„ Wpływ warunków otoczenia na rozwój kopca Mrówki rudnicy (Formica rufa L. ) w Lesie Mławskim” - Tomasz Krokowski

Podział energii świetlnej, wydajność fotosyntetyczna i alokacja biomasy inwazyjnej Prunus serotina i rodzimego Quercus petraea w relacji do warunków świetlnych, konkurencji i allelopatii – Journal of Plant Research

Maj 09, 2018 - 08:23

Wydajność kwantowa fotosystemu II inwazyjnej czeremchy w obecności konkurenta była większa, co wskazuje na większą plastyczność podziału energii świetlnej w liściach inwazyjnego gatunku, dzięki której może osiągnąć przewagę w konkurencji. Poziom asymilacji netto CO2 całej korony czeremchy był istotnie większy w porównaniu do asymilacji dębu. W młodym wieku, większe względne tempo wzrostu i większa alokacja masy do liści umożliwiają gatunkowi inwazyjnemu wydajniejszą absorpcję i wykorzystanie energii świetlnej.

Warunki i tryb rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Maj 07, 2018 - 12:01

1. W roku akademickim 2018/2019 Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będzie prowadził studia doktoranckie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

2. Studia będą prowadzone w dyscyplinie leśnictwo, w specjalnościach:

stat4u