Doktor habilitowany Robert Kuźmiński

Doktor habilitowany Robert Kuźmiński

Kwiecień 26, 2018 - 09:53

W dniu dzisiejszym Rada Wydziału Leśnego podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk leśnych, dyscyplinie leśnictwo  Robertowi Kuźmińskiemu, prodziekanowi ds. studiów niestacjonarnych.

Komisja Habilitacyjna na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia podjęła uchwałę o pozytywnej opinii wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk leśnych, dyscyplinie leśnictwo dr. inż. Robertowi Kuźmińskiemu, adiunktowi w Katedrze Entomologii Leśnej UPP.

Osiągnięciem dra hab. Roberta Kuźmińskiego, o którym mowa w art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 596 z późn. zm.), stanowiła monografia naukowa pt. „Uwarunkowania zagrożeń upraw sosnowych przez szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.) oraz perspektywy niechemicznych metod ograniczania szkód”, opublikowana w 2017 roku jako 491 tom serii „Rozprawy naukowe” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Panu Prodziekanowi, składamy gratulację oraz życzenia wielu sukcesów w podejmowanych nowych wyzwaniach badawczych, a także satysfakcji z pracy dydaktycznej oraz organizacyjnej na rzecz Wydziału Leśnego UPP.

Tags: 
stat4u