Studia magisterskie Ochrona Przyrody i edukacja przyrodniczo leśna

Studia magisterskie Ochrona Przyrody i edukacja przyrodniczo leśna

Październik 13, 2014 - 14:03

Studia II stopnia 

Kierunek "Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna" prowadzony jest przez nauczycieli akademickich z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Forma:

  • Studia stacjonarne - 4 semestry

Studia wypełniają efekty kształcenia w dwóch dziedzinach nauk: leśnych i biologicznych i są dedykowane przede wszystkim absolwentom studiów I stopnia w zakresie leśnictwa, biologii i ochrony środowiska.

 

Absolwenci otrzymają stopień zawodowy magistra ochrony przyrody i będą mieli możliwość podejmowania pracy w takich instytucjach, jak: regionalne dyrekcje ochrony środowiska, jednostki lasów państwowych (np. stanowiska ds. ochrony przyrody w regionalnych dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach, leśne kompleksy promocyjne), parki narodowe i zarządy oraz zespoły parków krajobrazowych, jednostki zajmujące się sporządzaniem planów ochrony przyrody i zadań ochronnych dla obiektów ochrony obszarowej (biura urządzania lasu, biura projektów przyrodniczych itp.), jednostki administracji publicznej: urzędy gmin (np. wydziały gospodarki komunalnej i ochrony środowiska), urzędy miejskie (wydziały ochrony środowiska) i wojewódzkie (inspektoraty ochrony środowiska), Inspekcja Ochrony Środowiska.

 

Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie), przy czym:

  • 75 % limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunków: leśnictwo, biologia i ochrona środowiska,
  • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników testu kwalifikacyjnego do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kierunków wyżej wymienionych i innych.

 

Test kwalifikacyjny

Zakres testu kwalifikacyjnego obejmuje następujące zagadnienia: Ochrona szaty roślinnej,Ochrona fauny, Systemy i organizacja ochrony przyrody, Monitoring przyrodniczy, Natura 2000.

Literatura podstawowa: Ochrona Przyrody” Jerzy Wiśniewski, Dariusz Gwiazdowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

stat4u