Studia magisterskie Ochrona Przyrody

Studia magisterskie Ochrona Przyrody

Październik 13, 2014 - 14:03

Uwaga rekrutacja na kierunek Ochrona Przyrody odbywać się będzie w okresie letnim

Studia II stopnia 

Forma:

  • Studia stacjonarne - 4 semestry
  • Studia niestacjonarne - 4 semestry

Studia wypełniają efekty kształcenia w dwóch dziedzinach nauk: leśnych i biologicznych i są dedykowane przede wszystkim absolwentom studiów I stopnia w zakresie leśnictwa, biologii i ochrony środowiska.

 

Absolwenci otrzymają stopień zawodowy magistra ochrony przyrody i będą mieli możliwość podejmowania pracy w takich instytucjach, jak: regionalne dyrekcje ochrony środowiska, jednostki lasów państwowych (np. stanowiska ds. ochrony przyrody w regionalnych dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach, leśne kompleksy promocyjne), parki narodowe i zarządy oraz zespoły parków krajobrazowych, jednostki zajmujące się sporządzaniem planów ochrony przyrody i zadań ochronnych dla obiektów ochrony obszarowej (biura urządzania lasu, biura projektów przyrodniczych itp.), jednostki administracji publicznej: urzędy gmin (np. wydziały gospodarki komunalnej i ochrony środowiska), urzędy miejskie (wydziały ochrony środowiska) i wojewódzkie (inspektoraty ochrony środowiska), Inspekcja Ochrony Środowiska.

 

Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie), przy czym:

  • 75 % limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunków: leśnictwo, biologia i ochrona środowiska,
  • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników testu kwalifikacyjnego do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kierunków wyżej wymienionych i innych.

 

Test kwalifikacyjny

Zakres testu kwalifikacyjnego obejmuje następujące zagadnienia: Ochrona szaty roślinnej,Ochrona fauny, Systemy i organizacja ochrony przyrody, Monitoring przyrodniczy, Natura 2000.

Literatura podstawowa: Ochrona Przyrody” Jerzy Wiśniewski, Dariusz Gwiazdowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Rozmowa

z dr hab. Władysławem Danielewiczem, kierownikiem Katedry Botaniki Leśnej, współinicjatorem kierunku studiów - ochrona przyrody.

Przygotował Pan, dla Wydziału Leśnego, zarys koncepcji nowego kierunku ochrona przyrody. Co legło u podstaw uruchomienia tego kierunku kształcenia na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

- Idea nowego kierunku zakiełkowała wśród nas leśników przed dwunastoma laty, między innymi w kontekście nieznanego wtedy u nas europejskiego programu sieci obszarów chronionych Natura 2000. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej wzrosło znaczenie ochrony przyrody w sensie planowania oraz realizacji działań konserwatorskich. Ponadto, w ostatnich dziesięcioleciach nastąpił olbrzymi postęp w wielu dziedzinach naukowych, choćby takich jak: ekologia w różnych ujęciach, genetyka, biogeografia i tp., których osiągnięcia stanowią fundament współczesnych działań na rzecz ochrony bioróżnorodności biologicznej. Do tej pory w programach studiów wyższych uczelni ochrona przyrody była zwykle traktowana jako jeden z aspektów szeroko pojętej ochrony środowiska. A to nie to samo, bowiem ze zrozumiałych względów treści kształcenia na tego typu kierunkach musiały obejmować wiedzę z bardzo wielu różnych dyscyplin. Praktyka minionego okresu wykazała dotkliwe braki w merytorycznym przygotowaniu kadr zajmujących się zarządzaniem ochroną przyrody środowiska leśnego. Nie ma w Polsce jeszcze zawodu odpowiadającego angielskiemu „conservation manager”, który w Wielkiej Brytanii wykonuje dobrze wykształcona grupa specjalistów.

Rozumiem, że uruchomienie nowego kierunku studiów na Wydziale Leśnym ma na celu stworzenie możliwości interdyscyplinarnego kształcenia specjalistów ze znajomością podstaw naukowych, prawnych i ekonomicznych dotyczących ochrony przyrody…

- …a w konsekwencji do nabywania przez słuchaczy tego kierunku wiedzy, umiejętności i kompetencji w działalności związanej z tą sferą aktywności zawodowej. Absolwent będzie miał pogłębione wiadomości o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i sposobach ochrony. Zdobędzie rzetelną wiedzę o najnowszych osiągnięciach nauki w tym zakresie. Poszerzy znajomość systemów i organizacji ochrony przyrody, nabędzie umiejętności korzystania z różnego typu źródeł informacji o środowisku przyrodniczym, sporządzania dokumentacji, ekspertyz, planów ochrony i zadań ochronnych. Będzie również wiarygodnym opiniodawcą biegle posługującym się wiedzą na poziomie profesjonalnym oraz specjalistą zorientowanym w międzynarodowych, krajowych, regionalnych oraz lokalnych działaniach na rzecz ochrony przyrody.

Panie Profesorze, sprawa najważniejsza dla kandydatów na ten kierunek studiów. Jaka jest perspektywa zatrudnienia absolwentów po ukończeniu tych studiów?

- Nasz absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się zarządzaniem ochroną. Że wymienię tylko niektóre instytucje: regionalne dyrekcje ochrony środowiska, jednostki lasów państwowych - dyrekcje lasów, nadleśnictwa, leśne kompleksy promocyjne, parki narodowe i zespoły parków krajobrazowych, biura zarządzania lasu, zakłady projektów przyrodniczych i tp. Także w firmach wykonujących działania ochronne czy świadczące usługi z zakresu doradztwa przyrodniczego, wykonujące ekspertyzy przyrodnicze, prowadzące monitoring, opracowujące raporty i opinie na temat oddziaływania lasów na środowisko. Jest więc sporo możliwości i szans znalezienia pracy po naszych studiach z tytułem zawodowym magister. Dodam, że żadna z trzech uczelni w Polsce, które kształcą leśników, nie ma w swym programie tego kierunku.

Zapewne możliwości pracy istnieją również w jednostkach administracji publicznej – urzędach gmin, miast i wojewódzkich.

-Tak, szczególnie w wydziałach gospodarki komunalnej ochrony środowiska

Dziękuję za przybliżenie kandydatom nowego kierunku ochrona przyrody na Wydziale Leśnym UP w Poznaniu, na który rekrutacja rozpocznie się w styczniu przyszłego roku, na semestr letni studiów 2014 -2015.

Z dr. hab. Władysławem Danielewiczem rozmawiał: Jerzy Lorych

 

 

stat4u