Staże dla studentów w IBL

Staże dla studentów w IBL

Czerwiec 20, 2017 - 10:56

W ramach podpisanego  porozumienia o współpracy pomiędzy jednostkami Instytutu Badawczego Leśnictwa a  Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu istnieje możliwość odbywania w jego zakładach i laboratoryjnych staży naukowych i praktyk studenckich oraz udział w gromadzeniu danych niezbędnych do realizacji prac inżynierskich i magisterskich.

Tematyka staży dla studentów w IBL

I.             Zakład Ekologii Lasu (kierownik: dr hab. Zbigniew Borowski prof. IBL, tel. 22 7150 563, e-mail: z.borowski@ibles.waw.pl)

1.            Odnowienie naturalne dębu w drzewostanach sosnowych.

2.            Wpływ obecności dużych drapieżników na zachowanie, wykorzystanie środowiska i żerowanie potencjalnych ofiar, na przykładzie wilka, jelenia i sarny.

3.            Tempo zasiedlania, struktura gatunkowa i profil behawioralny drobnych gryzoni zasiedlających tereny leśne po pożarze. 

4.            Sezonowe zróżnicowanie w wykorzystaniu środowiska przez jeleniowate i presji wywieranej przez te ssaki na ekosystem leśny.

5.            Wpływ mechanicznego wykaszania turzycowisk na dynamikę liczebności i skład gatunkowy żyjących tam drobnych ssaków.

6.            Wpływ jeleniowatych na ekosystem leśny w makro i mikroskali.

7.            Wielkość areału, wykorzystanie środowiska i struktura populacji u nadrzewnych hibernujących gryzoni, na przykładzie popielicy.

8.            Prace terenowe i laboratoryjne z zakresu biochemii gleb leśnych.

9.            Analiza struktury przestrzennej, wiekowej i gatunkowej drzewostanów.

10.          Badanie ekologii kręgowców: ptaków i jeleniowatych.

11.          Struktura ektomykoryz wybranych gatunków drzew leśnych (dąb, buk, grab, lipa).

12.          Efektywność mykoryzacji zarodnikami grzyba Tuber aestivum Vittad. w warunkach szklarniowych i po wysadzeniu sadzonek w uprawie.

13.          Badania skuteczności nowych skrzynek dla nietoperzy.

14.          Nietoperze w zoocenozach Puszczy Białowieskiej.

15.          Badania biologii nietoperzy leśnych.

 

II.            Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych (kierownik: dr inż. Jan Matras, tel. 22 7150 470, e-mail: j.matras@ibles.waw.pl)

 

16.          Zmienność proweniencyjna sosny zwyczajnej w doświadczeniach IBL.

(pomiary w terenie udział w opracowaniu wyników badań).

17.          Zmienność fenologiczna kwitnienia i kontrolowane krzyżowanie sosny zwyczajnej (obserwacje w terenie, udział w opracowaniu wyników badań).

18.          Ocena zdolności adaptacyjnych polskich pochodzeń sosny zwyczajnej

(analizy danych i udział w opracowaniu wyników).

19.          Rozmnażanie in vitro wybranych klonów robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia). (praca w laboratorium, opracowywanie wyników badań).

20.          Zróżnicowanie genetyczne Polskich populacji  robinii akacjowej (Robinia

pseudoacacia) (praca w laboratorium, udział w opracowaniu wyników).

21.          Rentgenograficzne i induktometryczne metody oceny nasion  drzew leśnych (praca w laboratorium, udział w opracowaniu wyników).

22.          Monitoring kwitnienia i obradzania wyłączonych drzewostanów nasiennych dębu szypułkowego w kontekście warunków pogodowych (monitoring naziemny i w koronach drzew).

23.          Odporność na warunki stresowe wzrostu sadzonek dębu szypułkowego - doświadczenie w warunkach kontrolowanych (fitotrony)  (praca w laboratorium, udział w opracowaniu wyników).

24.          Proweniencyjna zmienność świerka pospolitego reakcji na promieniowej na warunki stresowe wzrostu (zbiór i analiza materiału dendrochronologicznego - WinDENDRO, analiza preparatów mikroskopowych – WinCELL Pro).

25.          Wpływ warunków mikroklimatycznych w lukach oraz ich wielkości na odnowienie drzewostanów mieszanych z udziałem jodły pospolitej

 

III.          Zakład Lasów Naturalnych w Białowieży (kierownik: dr hab. Rafał Paluch prof. IBL, tel. 85 681 23 96, e-mail: r.paluch@ibles.waw.pl)

 

26.          Wpływ intoksykacji środowiska leśnego na drzewostany Puszczy Białowieskiej.

27.          Historia rozwoju i dynamika odnowienia naturalnych drzewostanów sosnowych z udziałem innych gatunków drzew w Puszczy Białowieskiej. 

28.          Rekonstrukcja historii drzewostanów, w tym zaburzeń, za pomocą metod dendrochronologicznych.

29.          Owady saproksyliczne, gatunki „naturowe” w północno-wschodniej Polsce.

30.          Dynamika entomocenoz w lasach zagospodarowanych i naturalnych.

31.          Wieloletnie zmiany składu gatunkowego drzewostanów Puszczy Białowieskiej  i innych terenów północno-wschodniej Polski na przykładzie stałych powierzchni badawczych IBL               

 

IV.          Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego (kierownik: dr inż. Józef Wójcik, tel. 22 7150 511, e-mail: j.wojcik@ibles.waw.pl)

 

32.          Badania chemiczne w monitoringu lasów Polski (obsługa powierzchni monitoringu intensywnego, badanie obiegu pierwiastków w ekosystemie leśnym) – dwóch stażystów.

33.          Diagnostyka gleb szkółek leśnych.

V.           Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (kierownik: dr hab. Ryszard Szczygieł prof. IBL, tel. 22 7150 430, e-mail: r.szczygiel@ibles.waw.pl)

 

34.          Badania obciążenia ogniowego w wybranych drzewostanach w zależności od typu siedliskowego, wieku i składu gatunkowego.

 

VI.          Laboratorium Biologii Molekularnej (kierownik: dr hab. Justyna Nowakowska prof. IBL, tel. 22 7150 467, e-mail: j.nowakowska@ibles.waw.pl)

 

35.          Zastosowanie markerów molekularnych DNA w leśnictwie.

36.          Analiza polimorfizmu DNA w populacjach drzew leśnych, genotypowanie, analizy statystyczne danych molekularnych.

37.          Wyszukiwanie w bazach sekwencji podobnych do badanej. Rejestracja nowych

     sekwencji w GenBanku.

38.          Podstawy biologii molekularnej: izolacja DNA, elektroforeza pozioma, reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR).

 

 

VII.         Zakład Ochrony Lasu (kierownik: dr hab. Iwona Skrzecz prof. IBL, tel. 22 7150 541, e-mail: i.skrzecz@ibles.waw.pl)

39.          Laboratoryjna hodowla szkodliwych owadów leśnych, w aspekcie badania ich biologii i ekologii.

40.          Badania dynamiki  liczebności szkodliwych owadów leśnych.

41.          Wpływ parazytoidów i drapieżców na liczebność populacji szkodliwych owadów leśnych.

42.          Biotechniczne metody ochrony lasu z użyciem pułapek i feromonów do odłowu owadów.

43.          Biologiczne metody ochrony lasu z wykorzystaniem organizmów owadobójczych.

44.          Tworzenia baz danych o występowaniu szkodliwych owadów i patogenów drzew leśnych.

45.          Interakcje pomiędzy uszkodzeniami drobnych korzeni powodowanymi przez gatunki Phytophthora a defoliacją brzóz przez miernikowce.

46.          Udział obcych, inwazyjnych gatunków Phytophthora w zamieraniu korzeni jesionów w interakcjach z infekcjami pędów przez nowo odkryty grzyb Hymenoscyphis fraxineus.

47.          Ocena wpływu nawozów fosforynowych na stan zdrowotny drzewostanów dębowych i jesionowych.

 

 

VIII.       Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi (kierownik: dr inż. Marek Jabłoński, tel. 22 7150 662, e-mail: m.jablonski@ibles.waw.pl)

 

48.              Wykorzystaniem GIS-u i teledetekcji w leśnictwie i ochronie przyrody - interpretacja zobrazowań, podstawowe klasyfikacje treści obrazów oraz analizy przestrzenne.

49.          Analiza danych SILP - opracowywanie statystyk, kompozycji mapowych i prowadzenie analiz przestrzennych.

50.            Optymalizacja użytkowania i zasobności drzewostanów z punktu widzenia dochodowej funkcji produkcji drewna.

51.          Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu - kontrola jakości pomiarów.

52.          Efektywność ekonomiczna działalności gospodarczej Lasów Państwowych.

53.          Dobre praktyki w zakresie planowania projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

54.          Wstęp do metodyk zarządzania projektami (Prince2, Agile, PMP, PCM).

 

IX.          Zakład Lasów Górskich w Krakowie (kierownik: dr hab. Wojciech Grodzki prof. IBL, tel. 12 2528 212, e-mail: w.grodzki@ibles.waw.pl)

 

55.          Ocena stanu bioróżnorodności w lasach – inwentaryzacja wybranych elementów przyrodniczych.

56.          Zamieranie modrzewia na terenach poklęskowych w Górach Izerskich.

57.          Zbiory entomologiczne Zakładu Lasów Górskich – inwentaryzacja i digitalizacja.

58.          Wzrost odnowień sosnowych na siedliskach górskich w Karpatach.

 

 

X.            Biuro PEFC Polska (IBL) (dr inż. Krzysztof Jodłowski - Przewodniczący Rady PEFC Polska, tel. kom. 602 19 68 33,  Sekretariat dr inż. Michał Kalinowski, tel. 22 7150 344, e-mail: k.jodlowski@ibles.waw.pl, m.kalinowski@ibles.waw.pl)

 

59.          Poznanie funkcjonowania systemu PEFC na poziomie krajowym i międzynarodowym (dokumentacja techniczna, normy dotyczące gospodarki leśnej i łańcucha dostaw).

60.          Elementy administrowania systemem krajowym PEFC (przede wszystkim aktualizacja krajowej bazy danych oraz PEFC International)

61.          Aktualizacja strony www PEFC Polska i konta PEFC Polska na facebooku (aktualizowanie bieżących informacji, wynajdywanie w zasobach internetowych informacji o certyfikacji leśnej i aktualizacja o te informacje, w formie krótkich artykułów, strony www i konta fb)

62.          Udział w prezentacji PEFC Polska na targach leśno-drzewnych.

 

Osoby zainteresowane stażami w poszczególnych komórkach organizacyjnych IBL uprzejmie proszę o kontakt prof. dr hab. Jakiem Hilszczańskim (tel. 22 7150 603), dr inż. Piotrem Gołosem (tel. 22 7150 604), czy też z Sekretariatem IBL (tel. 22 7150 627, tel. 22 7150 620), albo bezpośrednio z kierownikiem Zakładu/Laboratorium/Biura PEFC.

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Tematyka.doc29.85 KB
Tags: 
stat4u