Jolanta Węgiel

Latest posts from Jolanta Węgiel

Latest

SeTanxmeba saqarTvelosTan TanamSromlobis Sesaxeb

vizitis dros poznanis sabunebismetyvelo mecnierebaTa universitetma saqarTvelos teqnikur universitetTan da saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiasTan gaaforma samecniero-saswavlo TanamSromlobis memorandumebi.

Czytaj ...

11. Conference of the European Foundation for Plant Pathology " Healthy plants - healthy people"

Uniwersytety: Rolniczy z Krakowa i Przyrodniczy z Poznania, w dniach 8 do 13 września br., były współorganizatorami 11. Konferencji Europejskiej Fundacji Fitopatologów.

Czytaj ...

9th European Forest Pedagogics Congress 2014

Lagów/Poland, 10th to 12th September 2014

„Forestpedagogy – More than telling about forests!”

 

Short report and conclusions

 

Czytaj ...

VI Konferencja Szkoleniowa Studentów Leśnictwa „Las – Człowiek – Biznes”

Jak skutecznie zarządzać swoim czasem, żeby nie wpaść w sidła „złodziei czasu”? W jaki sposób definiować cele i dążyć do ich osiągnięcia? Jak motywować siebie i innych do działania?

Czytaj ...

International Forestry Students’ Association

W dniach 5-11.05.2014 poznańscy studenci leśnictwa gościli 30 studentów leśnictwa z 12 krajów. Dyskutując o konfliktach związanych z różnymi formami ochrony przyrody odwiedzili Puszczę Białowieską, rozlewiska Bierzy oraz Mazury.

Czytaj ...

Strony

stat4u