Maj 2018

Piknik Leśników 2018

Maj 30, 2018 - 00:00

 Podczas Pikniku można było wziąć udział w wielu konkurencjach wymagających od zawodników siły fizycznej, zręczności, bądź wiedzy leśnej. Oczywiście jak zawsze największym zainteresowaniem cieszyło się przeciąganie liny pracownicy vs. studenci oraz wbijanie gwoździa i wspinaczka na skrzynkach. Na najlepszych czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów. W tym roku po raz pierwszy gościliśmy firmę Forex Polska, która wystawiła do pokazu sprzęt ogrodniczy John Deere.

Wyjazdowa Rada Wydziału

Maj 28, 2018 - 12:03
Fot. J. Glura

Posiedzenie odbyło się w sali Kina Światowid. Przywitał nas Wiceprezes Zarządu  STEICO CEE Sp. z o.o. Waldemar Motyka, który przedstawił nam informację o firmie i jej produktach. Po przeprowadzeniu siódmego w roku akademickim 2017/2018 posiedzenia Rady Wydziału przejechaliśmy do Zakładu STEICO, gdzie dołączyli do nas pracownicy firmy z Wiceprezesem Zarządu STEICO Sp. z o. o. Andrzejem Gajewskim, członkiem Rady Pracodawców WL UPP.

Stacja meteorologiczna

Maj 24, 2018 - 11:35

Zlokalizowana na terenie Ogrodu Dendrologicznego  stacja co godzinę dokonuje pomiarów najważniejszych czynników mikroklimatycznych. Urządzenie rejestruje temperatury na dwóch wysokościach nad gruntem oraz pięciu głębokościach w glebie. Stacja posiada także przyrządy do pomiaru ciśnienia oraz wilgotności powietrza, rejestrowania opadu atmosferycznego oraz prędkości wiatru.

 

http://www1.up.poznan.pl/ogrod/

Ewa Jerzak

Warsztat Terapii Zajęciowej Przylesie w Ogrodzie Dendrologicznym UPP

Maj 23, 2018 - 10:41

Zajęcia zaczęliśmy od przypomnienia jak powinno się ubierać do lasu lub parku, aby skutecznie chronić się przed kleszczami. Podczas zwiedzania Ogrodu Dendrologicznego oprócz oglądania bogatych kolekcji drzew, grupa miała za zadanie wypatrzeć mieszkańców ogrodu. Po zjedzeniu śniadania zagraliśmy w przyrodniczą grę planszową, w nietypową ciuciubabkę, która polegała na znalezieniu własnego drzewnego przyjaciela.

 Mamy nadzieję, że będziemy mieli więcej okazji do wspólnej współpracy w tak miłym i roześmianym towarzystwie.

Agnieszka Urbaniak

Struktura przestrzenna, współwystępowanie gatunków oraz proces śmiertelności drzew w naturalnym, wielogeneracyjnym drzewostanie sosny zwyczajnej w warunkach ochrony ścisłej

Maj 23, 2018 - 07:55

Wpływ naturalnych procesów na strukturę lasu przejawia się poprzez wzorzec przestrzennego rozmieszczeni drzew i może być określany przy wykorzystaniu różnych metod analiz punktowych, zastosowanych w długookresowych badaniach prowadzonych na stałych powierzchniach badawczych. Prezentowane wyniki długookresowych badań nad dynamiką lasów naturalnych w Kampinoskim Parku Narodowym dotyczą analiz przestrzenno-czasowych struktury lasu o zróżnicowanym wieku i składzie gatunkowym, w którym gatunkiem głównym była sosna zwyczajna (P. sylvestris L.).

Krzysztof Adamowicz współautorem książki - New Perspectives in Forest

Maj 22, 2018 - 14:17

W opracowaniu autor zwraca uwagę, że wartość jest terminem wieloaspektowym i dlatego ekonomika leśnictwa wykorzystuje zestaw różnych kategorii wartości leśnej. Dwie podstawowe kategorie wartości, którymi zajmujemy się w ekonomii, są związane z wartością rynkową i wartością nierynkową. Na przestrzenie lat próbowano wyceniać wartość lasu za pomocą różnych metod. W opracowaniu przedstawiono syntetyczny przegląd myśli naukowej związanej z zagadnieniem wartościowania lasu.

Katedra Ekonomiki Leśnictwa ogłasza nabór kandydatów na doktoranta studiów III°

Maj 22, 2018 - 09:22

Wymagana dokumentacja kandydatów: prośba o podjęcie opieki naukowej nad planowaną pracą doktorską realizowaną na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Katedrze Ekonomik Leśnictwa, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, CV, dokument z wyliczoną średnią ocen ze studiów, potwierdzony przez właściwy Dziekanat, Zgłoszenia należy dokonywać w sekretariacie Katedry Ekonomiki Leśnictwa ul. Wojska Polskiego 71C, pok. 131 u Pani Magdy Gwiazdowicz tel. 61 848-7685 Termin zgłoszenia kandydatur upływa 22 czerwca 2018 r. Rozmowa z kandydatami odbędzie się 27 czerwca 2018 r.

Poznańska drużyna zdobyła I miejsce na IX Zawodach Drwali Studentów Leśnictwa

Maj 22, 2018 - 08:08
Fot. Martyna Majda

Pierwszego dnia, w środę po kilkugodzinnej drodze do stolicy dotarliśmy na kampus SGGW. Po zakwaterowaniu w akademiku udaliśmy się na zapoznawczego grilla. W czwartek na terenie nadleśnictwa Chojnów odbyła się pierwsza konkurencja – ścinka drzew. Konkurencja ta miała za zadanie wyłonić 10 najlepszych drwali, którzy wezmą udział w kolejnym dniu zmagań.

Trwałe i zrównoważone pozyskiwanie drewna na tle współczesnych trendów światowych i zmian klimatu – publikacja dr hab. Piotra Mederskiego Science of the Total Environment

Maj 21, 2018 - 10:13

W niniejszym artykule poddano analizie i dyskusji wcześniejsze publikacje dotyczące pozyskiwania drewna. W analizie uwzględniono szereg opracowań analizujących i oceniających pozyskiwanie drewna z uwzględnieniem różnych parametrów w ramach wyróżnionych aspektów. Ustalono w ten sposób, iż trwałe i zrównoważone pozyskiwanie drewna to jednocześnie ograniczanie niekorzystnych zmian klimatu poprzez zwiększenie sekwestracji węgla, zwiększenie efektywności gospodarki leśnej, poprawa bezpieczeństwa pracy i zwiększenie jakości uzyskanego drewna.

Sprawozdanie z Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pn.: „Leśne budownictwo drogowe – dobre praktyki”

Maj 18, 2018 - 09:04

Na konferencji omawiano możliwości wprowadzania najnowszych technologii informatycznych umożliwiających racjonalne kształtowanie leśnej sieci drogowej w zależności od warunków i miejscowych potrzeb. Drugi główny blok tematyczny obejmował zagadnienia dotyczące nowych materiałów drogowych mogących zoptymalizować koszty utrzymania, remontów i budowy dróg leśnych. Konferencje prowadzili: mgr inż. Piotr Młynarczyk - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz prof. dr hab. inż.

Sprawozdanie z Leśnego Kongresu Drogowego pn.: „Kierunki działań Lasów Państwowych w zakresie drogownictwa leśnego i przedsięwzięć wspólnych z samorządami”

Maj 18, 2018 - 08:57

W kongresie udział brało ponad 400 osób. Organizatorami Kongresu były Lasy Państwowe i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydarzenie patronatem objął Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i głównym pomysłodawcą był prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak, Kierownik Katedry Inżynierii Leśnej UPP.

Konkurs na mema z orangutanem zakończony

Maj 16, 2018 - 13:59

Wyróżnienia za swoje prace uzyskali:

 • Kaja Muszyńska (746 polubień) - nagroda dodatkowa koszulka KaRoKa z orangutanem
 • Bartłomiej Plamowski (159 polubień) - nagroda dodatkowa koszulka KaRoKa z orangutanem
 • Marlena Baranowska (38 polubień)
 • Beata Miętus (20 polubień)

 

Prace nominowane wyłoniono i opublikowano 15 marca 2018 roku, a zbieranie polubień trwało do 20 kwietnia 2018 r. Nagrody i dyplomy zostaną rozesłane pocztą.

Konkurs o nagrodę imienia doktora Józefa Grodeckiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu techniki leśnej

Maj 16, 2018 - 11:50

Do Konkursu można zgłaszać prace absolwentów I lub II stopnia studiów, dowolnej polskiej uczelni, których praca dyplomowa zgodna jest z tematyką Konkursu.

Warunkiem uczestnictwa jest obrona pracy dyplomowej do dnia 30 września 2018 r.. Pracę wraz z załącznikami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: jwegiel@up.poznan.pl do 15 października 2018 r. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, złożoną z przedstawicieli Organizatorów. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł.

 

Bioróżnorodność grzybów i ich rola w zdrowotności gleb – publikacja w Frontiers in Microbiology

Maj 16, 2018 - 08:38

Opisano wpływ użytkowania gruntów na różnorodność biologiczną i sukcesję grzybów. Zwrócono także uwagę na wykorzystanie różnorodności biologicznej grzybów glebowych w celu poprawy jakości gleb, które można nazwać "Drugą Zieloną Rewolucją”. Wdrożenie takich rozwiązań może stanowić alternatywę dla obecnego nadużywania nawozów w kierunku bardziej wyrafinowanych manipulacji produktywnością roślin. Grzyby biorą udział nie tylko w rozkładzie materii organicznej i dostarczaniu składników odżywczych, pełnią również niezwykle ważną rolę w ochronie roślin przed mikroorganizmami patogenicznymi.

Dr Marta Bełka w wywiadzie dla „Platon Cafe”

Maj 15, 2018 - 13:47

"Rzecz będzie bowiem o jesionach. Drzewach, które w kulturze Słowian uważane za magiczne, otoczone były szczególnym kultem. A jak jest dzisiaj? Dzisiaj niestety nastąpiła era wymierania tego gatunku drzewa. I to nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. Dlaczego tak się dzieje? Czy możemy temu zapobiec? I dlaczego jesiony są tak ważne nie tylko dla leśnego ekosystemu? O tym wszystkim dowiecie się z kolejnego odcinka Platon Cafe przygotowanego przez zespół telewizyjny Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego."

Specjalista ds. zakupu surowca drzewnego - oferta pracy

Maj 14, 2018 - 12:48

Do zadań należeć będzie:

1/ Kontakty i utrzymywanie dobrych relacji z dostawcami surowca drzewnego;

2/ Dbałość o jakość i przygotowanie surowca drzewnego;

3/ Rozpatrywanie reklamacji.

 

Wymagania:

1/ Wykształcenie wyższe ( kierunkowe)

2/ Mile widziane doświadczenie zawodowe

3/ Znajomość pakietu MS Office

 

Oferujemy:

- możliwość rozwoju zawodowego,

- szkolenia podnoszące kwalifikacje

- stabilność zatrudnienia

- praca w miłej atmosferze

Haematopoiesis: życie w cieniu różnicowania się komórek macierzystych - publikacja JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS & HOMEOSTATIC AGENTS

Maj 14, 2018 - 09:15

 U dorosłych proces ten zachodzi w szpiku kostnym, a podczas rozwoju prenatalnego miejsce to kilkukrotnie ulega zmianie. Szerokie spektrum komórek krwi, różnice w ich budowie i funkcji, konieczność utrzymywania ich liczby w wąskich granicach homeostazy mimo zmieniających się warunków środowiskowych, sprawia że hematopoeza jest ściśle regulowana poprzez różne czynniki wzrostu. Pod wpływem tych czynników komórki macierzyste krwi przechodzą kilka nieodwracalnych etapów, z których każdy kolejny wymusza większą specjalizację, kończąc się na wszystkich typach specyficznych komórek krwi.

Zaproszenie dla studentów studiów inżynierskich do udziału w letniej szkole w Azerbejdżanie

Maj 11, 2018 - 12:58

Organizatorzy pokrywają koszty 2-tygodniowego pobytu w Azerbejdżanie (zakwaterowanie, wyżywienie i transport), a uczestnicy ponoszą koszty: przelotu tam i z powrotem, ubezpieczenia oraz wizy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w języku angielskim):

- życiorys, z opisem osiągnięć i umiejętności (CV),

- list motywacyjny (statement of purpose),

- kopia paszportu.

Seminarium Lasy Świata – Kenia 2018

Maj 11, 2018 - 08:06

PROGRAM

 • Andrzej Węgiel - Wyprawy studentów i pracowników Wydziału Leśnego UPP w ramach programu „Lasy Świata”
 • Blanka Wiatrowska - Wybrane formacje roślinne Kenii
 • Marcin Dyderski - Kenia okiem młodego dendroekologa
 • Sonia Paź - Lasy namorzynowe Mida Creek
 • Jakub Glura - Zarządzanie ekosystemem namorzyn
 • Aleksandra Ćwiejkowska - Kenia, kraj usłany różami
 • Andrzej Węgiel - Arabuko Sokoke Forest - użytkowanie lasu bez pozyskania drewna
 • Witold Grzywiński - Fauna Parku Narodowego Masai Mara

VI Studenckie Sympozjum Entomologicznego

Maj 10, 2018 - 08:53

Program

Sobota - 12.05.2018r.

9:00 – Otwarcie Sympozjum - dr hab. Andrzej Mazur

9:10 – „Aleja gwiazd w świecie owadów” – mgr Inż. Radosław Witkowski

9:30 – „Wszystko zaczyna się od jaja, czyli związek pająków i parazytoidów złoży jaj na przykładzie Ero i Hymenoptera” – Aleksandra Mieczkowska

9:50 – „Chrząszcze nekrofagiczne (Coleoptera) lasów Sobiborskich” – mgr inż. Katarzyna Maciąg

 10:10 –„ Wpływ warunków otoczenia na rozwój kopca Mrówki rudnicy (Formica rufa L. ) w Lesie Mławskim” - Tomasz Krokowski

Podział energii świetlnej, wydajność fotosyntetyczna i alokacja biomasy inwazyjnej Prunus serotina i rodzimego Quercus petraea w relacji do warunków świetlnych, konkurencji i allelopatii – Journal of Plant Research

Maj 09, 2018 - 08:23

Wydajność kwantowa fotosystemu II inwazyjnej czeremchy w obecności konkurenta była większa, co wskazuje na większą plastyczność podziału energii świetlnej w liściach inwazyjnego gatunku, dzięki której może osiągnąć przewagę w konkurencji. Poziom asymilacji netto CO2 całej korony czeremchy był istotnie większy w porównaniu do asymilacji dębu. W młodym wieku, większe względne tempo wzrostu i większa alokacja masy do liści umożliwiają gatunkowi inwazyjnemu wydajniejszą absorpcję i wykorzystanie energii świetlnej.

Warunki i tryb rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019

Maj 07, 2018 - 12:01

1. W roku akademickim 2018/2019 Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będzie prowadził studia doktoranckie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

2. Studia będą prowadzone w dyscyplinie leśnictwo, w specjalnościach: