Ekspertyzy przyrodnicze

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu świadczymy profesjonalne usługi z zakresu szeroko rozumianego doradztwa przyrodniczo-leśnego tj. badań naukowych, ocen wpływu planowych inwestycji na populacje zwierząt oraz tworzenia planów ochrony dla ginących gatunków i siedlisk.

Kontakt: dr hab. Tomasz Jelonek,  email: tomasz.jelonek@up.poznan.pl

telefon praca: 61 848 77 56, telefon kom.: 600 077 368

W skład oferty Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wchodzą ekspertyzy z zakresu:

Choroby drzew i krzewów, kondycji zdrowotnej nasadzeń:

 • stan zdrowotny drzew (np. przydrożnych
 • diagnostyka  chorób drzew leśnych i parkowych
 • diagnostyka chorób w szkółkach
 • analiza fitopatologiczna materiału szkółkarskiego, oraz materiału z zalesień i zadrzewień
 • analiza mikologiczna gleby, torfu, kompostu, drewna, oraz tynków ścian budowli
 • testowanie biologicznych i chemicznych środków ochrony roślin dla przygotowania procedury rejestracyjnej
 • doradztwo z zakresu ochrony drzew przed chorobami doradztwo z zakresu stosowania biopreparatów w leśnictwie

Entomologii leśnej:

 • cena zdrowotności i przyczyn zamierania drzew (owady)
 • określanie gatunków owadów szkodliwych dla drzew i drewna oraz sposobów zapobiegania wyrządzanym przez nie szkodom
 • wykrywanie i rozpoznawanie szkodników kwarantannowych lasu w importowanym drewnie
 • identyfikacja fauny owadów na obszarach chronionych, w tym Natura 2000
 • indykacja entomologiczna stopnia rozwoju biocenoz borów sosnowych

Dendrologii i florystyki:

 • ekspertyzy sądowe z zakresu dendrologii.
 • ekspertyzy dotyczące stanu flory danego obszaru lub obiektu chronionego, np. rezerwatu czy użytku ekologicznego wraz z zaleceniami ochronnymi
 • ekspertyzy dotyczące liczebności, stanu i zagrożeń roślin rzadkich i zagrożonych (gatunków chronionych, z czerwonych list krajowej i  regionalnych) danego obszaru, np. rezerwatu czy użytku ekologicznego wraz z zaleceniami ochronnymi

Opinie o innowacyjnych technologiach (maszynach) w gospodarce leśnej:

 • opiniowanie projektów UE
 • oddziaływania prac leśnych na środowisko
 • kalkulacja kosztów eksploatacji maszyn leśnych
 • ocena przydatności olejów do smarowania układów tnących
 • ocena opłacalności stosowania maszyn leśnych

Prace badawczo-rozwojowe i studialne oraz ekspertyzy w zakresie inżynieryjnego zagospodarowania lasów:

 • gospodarowania zasobami wodnymi na terenach zalesionych, w tym małą retencją wodną
 • przygotowania i udostępniania szlaków komunikacyjnych oraz stref ekotonowych
 • przejścia dla zwierząt: projektowanie, monitoring, korytarze migracyjne
 • drogi leśne - inwentaryzacja i optymalizacja sieci drogowej, technologie budowy, odbiory
 • biologiczno-techniczna rekultywacja obszarów zdegradowanych

Środowisko:

 • ocena oddziaływania inwestycji na środowisko (w tym planów urządzania lasu) oraz już istniejących obiektów (np. autostrad, zakładów przemysłowych), kompensacja przyrodnicza
 • projektowanie zadrzewień przydrożnych oraz roślinnych barier ograniczających migrację zanieczyszczeń antropogenicznych
 • waloryzacja przyrodnicza kompleksów leśnych
 • doradztwo w zakresie gospodarki leśnej dla prywatnych właścicieli lasu (uprawnieni doradcy leśni)
 • sporządzanie planów ochrony obszarów chronionych
 • oceny oddziaływania inwestycji na przedmiot ochrony w specjalnych obszarach ochrony siedlisk Natura 2000
 • oceny oddziaływania wszystkich elementów planowanych przedsięwzięć na gatunki nietoperzy oraz ich siedliska
 • oceny oddziaływania inwestycji na gatunki roślin i zwierząt podlegające ochronie
 • oceny wpływu przedsięwzięć na spójność i integralność obszarów Natura 2000
 • waloryzacje przyrodnicze obszarów leśnych
 • waloryzacje przyrodnicze użytków ekologicznych i rezerwatów
 • letnie i zimowe inwentaryzacje nietoperzy
 • badanie zasiedlenia budynków przez nietoperze przy wykonywaniu prac związanych z termoizolacją

Szkółkarstwa, a w szczególności:

 • jakość sadzonek
 • nawożenia
 • kompostów
 • zakwaszania wody przed deszczowaniem

Urządzania lasu, inwentaryzacji i geomatyki:

 • skanowanie naziemnym skanerem laserowym – zobrazowania 3D i modele CAD
 • budowa i aktualizacja systemów informacji przestrzennej (GIS)
 • precyzyjne pomiary GPS
 • tworzenie i aktualizacja numerycznego modelu terenu (DTM) i numerycznego modelu pokrycia terenu (DSM)
 • tworzenie i aktualizacja ortofotomapy
 • cyfrowe zdjęcia hemisferyczne.
 • inwentaryzacje parków miejskich, zadrzewień, alei parkowych itp.
 • inwentaryzacje stanu lasu oraz uproszczone planu urządzenia lasu
 • ekspertyzy dotyczące określenia strat w drzewostanach spowodowanych oddziaływaniem przemysłu i innymi czynnikami
 • monitorowanie stanu i kondycji drzewostanów metodą bioindykacyjną
 • określenie zmian w produkcyjności drzewostanów spowodowanych niektórymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi
 • ekspertyzy i opinie dla Sądów, Urzędów Gmin, Wydziałów Ochrony Środowiska i osób prywatnych dotyczące określenia wymiarów drzew usuwanych nielegalnie bez wymaganej zgody
 • ekspertyzy w zakresie określanie wieku pojedynczych drzew i drzewostanów
 • pomiary drzew i drzewostanów w celu określenia ich miąższości oraz przyrostu miąższości
 • opracowanie lokalnych modeli cech wymiarowych drzewostanów
 • plany zalesiena gruntów porolnych
 • plany zagospodarowania turystycznego i rekraacyjnego obszarów leśnych
 • projekty zagospodarowania obszarów zdegradowanych