Leśnictwo studia magisterskie

Leśnictwo studia magisterskie

Październik 14, 2014 - 13:59

 

Egzamin ustny dla kandydatów na studia drugiego stopnia kierunku Leśnictwo, nie będący absolwentami leśnictwa odbędzie się w dniach 25 i 26 lutego 2019 r.

Polska Komisja Akredytacyjna  ponownie wyróżniła kierunek leśnictwo prowadzony na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na 500 kierunków ocenianych w 2017 r.  tylko dwudziestu przyznano ocenę wyróżniającą.

W rankingu Perspektywy 2016 i 2017 kierunek Leśnictwo na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajął pierwsze miejsce wśród Wydziałów Leśnych w kraju.

Studia II stopnia 

Forma:

  • Studia stacjonarne – 3 semestry
  • Studia niestacjonarne – 4 semestry

Oferta studiów skierowana jest przede wszystkim do absolwentów leśnictwa I stopnia.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

Specjalności:

  • Gospodarka Leśna
  • Gospodarka Leśna z Łowiectwem
  • Gospodarka Leśna z rynkiem drzewnym

 

Polski

Specjalność: Gospodarka leśna

 Wykorzystując nauki przyrodnicze, techniczno-leśne i ekonomiczne, absolwent nabywa umiejętności i wiedzę z zakresu m.in. projektowania, organizowania i prowadzenia gospodarstw leśnych; hodowli i ochrony lasu; gospodarki łowieckiej; pozyskiwania i transportu drewna; projektowania, wykonywania i doskonalenia prac leśnych; inwentaryzacji zasobów leśnych oraz dokonywania ekonomicznych analiz wyników działalności gospodarczej w leśnictwie.

Specjalność: Gospodarka leśna z rynkiem drzewnym

Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę o surowcu drzewnym, budowie drewna, jego właściwościach, z uwzględnieniem warunków środowiskowych i stosowanych zabiegów gospodarczych. Posiada rozszerzoną wiedzę o budowie i eksploatacji maszyn do prac hodowlanych, ochronnych, inżynieryjnych oraz do pozyskania, zrywki, wywozu drewna oraz handlem drewnem.

Specjalność: Gospodarka leśna z łowiectwem

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie gospodarki łowieckiej i jej wpływu na kształtowanie populacji zwierząt w ekosystemach. Ma zaawansowaną wiedzę o leśnictwie wielofunkcyjnym i prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej . Ma świadomość wpływu leśnictwa na rozwój obszarów wiejskich i jakość życia człowieka.

 

Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów(ocena na dyplomie), przy czym:

  • 75% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku leśnictwo
  • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników testu kwalifikacyjnego do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kierunku leśnictwo lub innych.

Test kwalifikacyjny

Kandydaci na studia drugiego stopnia kierunku Leśnictwo, nie będący absolwentami leśnictwa, oraz kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się w limicie 75% przystępują do testu kwalifikacyjnego. Zakres testu kwalifikacyjnego obejmuje następujące zagadnienia: Hodowla Lasu, Urządzanie Lasu, Użytkowanie Lasu, Ochrona Lasu.

Literatura podstawowa:

"Podstawy gospodarki leśnej" pod red. Bohdana Ważyńskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

„Propedeutyka leśnictwa” Władysław Kusiak , Roman Jaszczak. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.