Studia magisterskie Ochrona Przyrody i edukacja przyrodniczo leśna

Studia magisterskie Ochrona Przyrody i edukacja przyrodniczo leśna

Październik 13, 2014 - 14:03

 

Studia II stopnia 

Kierunek "Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna" prowadzony jest przez nauczycieli akademickich z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Forma:

  • Studia stacjonarne - 4 semestry

Studia wypełniają efekty kształcenia w dwóch dziedzinach nauk: leśnych i biologicznych i są dedykowane przede wszystkim absolwentom studiów I stopnia w zakresie leśnictwa, biologii i ochrony środowiska.

Polski

 

 

Rekrutacja http://www.skylark.up.poznan.pl/kandydat

 

Absolwenci otrzymają stopień zawodowy magistra ochrony przyrody i będą mieli możliwość podejmowania pracy w takich instytucjach, jak: regionalne dyrekcje ochrony środowiska, jednostki lasów państwowych (np. stanowiska ds. ochrony przyrody w regionalnych dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach, leśne kompleksy promocyjne), parki narodowe i zarządy oraz zespoły parków krajobrazowych, jednostki zajmujące się sporządzaniem planów ochrony przyrody i zadań ochronnych dla obiektów ochrony obszarowej (biura urządzania lasu, biura projektów przyrodniczych itp.), jednostki administracji publicznej: urzędy gmin (np. wydziały gospodarki komunalnej i ochrony środowiska), urzędy miejskie (wydziały ochrony środowiska) i wojewódzkie (inspektoraty ochrony środowiska), Inspekcja Ochrony Środowiska.

Uruchomienie kierunku studiów „Ochrona przyrody i edukacja przyrodnicza-leśna” stworzyło możliwości interdyscyplinarnego kształcenia w zakresie naukowych, prawnych i ekonomicznych podstaw ochrony przyrody. Kierunek ściśle związany jest z zapotrzebowaniem na specjalistów na rynku pracy z zakresu ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej. Ochrona przyrody jest definiowana jako ogół działań zmierzających do zachowanie zasobów przyrody w stanie niezmienionym lub ich restytucji, Celem tych działań jest z jednej strony zachowanie różnorodności biologicznej oraz utrzymanie procesów ekologicznych warunkujących stabilność ekosystemów, a z drugiej zapewnienie trwałego użytkowania gatunków i ekosystemów.

 

Rekrutacja http://www.skylark.up.poznan.pl/kandydat