O jelonku rogaczu (Lucanus cervus) w Scientific Reports

O jelonku rogaczu (Lucanus cervus) w Scientific Reports

Marzec 26, 2020 - 08:25

Niedawno, na łamach jednego z ważniejszych czasopism naukowych na świecie, ukazała się publikacja autorstwa pracowników Katedry Entomologii Leśnej, Katedry Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu oraz Katedry Fitopatologii Leśnej omawiająca rozmieszczenie i preferencje środowiskowe jelonka rogacza.  Jest to gatunek symboliczny, nie tylko dla ochrony przyrody, ale także dla całej kultury europejskiej. Obszar jego występowania koncentruje się w krajach Europy zachodniej i południowej (łącznie z Wielką Brytanią), a im dalej na wschód kontynentu, tym jego stanowiska stają się rzadsze.

Autorzy przeanalizowali zinwentaryzowane stanowiska na obszarach leśnych (administrowanych przez PGL LP), pod względem preferencji siedliskowych gatunku wykazując, że jelonek preferuje lasy na siedliskach lasu świeżego i lasu mieszanego świeżego.

Dla dyskusji o zanikaniu stanowisk jelonka w naszych lasach i wpływie gospodarki leśnej na jego populację, ważny jest argument, że zanik stanowisk dotyczy też obszarów podlegających ochronie prawnej (parków narodowych i rezerwatów przyrody). Autorzy poddają dyskusji fakt, że koncentracja stanowisk w naszym kraju pokrywa się z obszarem o najdłuższym okresie wegetacyjnym i tym samym, to zespół warunków siedliskowych może mieć decydujący wpływ na rozmieszczenie i ochronę gatunku w Polsce.

Publikacja ukazała się w otwartym dostępie (Open Access) na stronie czasopisma SCIENTIFIC REPORTS (https://www.nature.com/articles/s41598-020-57738-9). Wydanie sfinansowano ze środków MNiSW, a badania zrealizowano w ramach projektu finansowanego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.