Prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz

Prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz

Marzec 23, 2020 - 11:33

Miło nam poinformować, że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 28.02.2020r. nadał Panu Krzysztofowi Adamowiczowi, pracownikowi Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, tytuł profesora. Karierze naukowej Pana Profesora towarzyszył stały wzrost aktywności naukowej, która zaowocowała uzyskaniem tytułu naukowego.  Do tej pory opublikował on 111 oryginalnych prac twórczych. Był on autorem lub współautorem pozycji, które ukazały się w czasopismach indeksowanych w bazie Web of Science (Journal Citation Reports) oraz Scopus. Jego publikacje ukazały się m in. w takich czasopismach naukowych jak: Forest Ecology and Management, Archives of Environmental Protection, Animal Genetics, Sylwan, Folia Forestalia Polonica. Podkreślić należy nie tylko imponującą liczbę prac naukowych, ale przede wszystkim ich wysoką jakość merytoryczną.

W dorobku publikacyjnym Kandydata zwraca uwagę szereg cennych opracowań metodycznych. Znajdują się w nim wyniki badań nad istotą rynku drzewnego w Polsce i na świecie, analizy różnorodnych procesów pozyskania surowca drzewnego w powiązaniu z kształtowaniem się jego ceny w relacjach krajowych i międzynarodowych, i co szczególnie cenne, w oparciu o modele predykcji ew. bankructw zakładów przemysłu drzewnego. Można znaleźć tam również prace nad metodologiami ocen ryzyka finansowego realizacji gospodarki leśnej oraz opracowania dotyczące zasad windykacji należności za drewno dostarczone do odbiorców.

 

Należy podkreślić, że Profesor Krzysztof Adamowicz należy do ścisłego, nielicznego współcześnie grona ekspertów w leśnictwie polskim zajmujących się problematyką ekonomiki leśnictwa, zarządzania gospodarką leśną i analizą rynku drzewnego. Są to specjalności, które pilnie potrzebują wzmożonego rozwoju wysoko wykształconej kadry naukowej we wszystkich ośrodkach akademickich i badawczych w Polsce.

 

Profesor Krzysztof Adamowicz wniósł do nauki zarządzania i ekonomiki leśnictwa nowe, ważne i oryginalne wartości poznawcze, a co także istotne, nowe wartości aplikacyjne. Cieszy się on w środowisku naukowym niekwestionowanym autorytetem i uznaniem wybitnego specjalisty z zakresu ekonomiki leśnictwa, szczególnie w marketingu drewna oraz zarządzania gospodarką leśną.

 

Wyróżniający jest dorobek organizacyjny Profesora. Na podkreślenie zasługuje Jego ponad standardowa aktywność w tym zakresie, a na szczególnie wysoką ocenę zasługuje działalność na forach naukowo-akademickich oraz współpraca naukowa i organizacyjna z praktyką leśną. Kieruje on obecnie Katedrą Ekonomiki Leśnictwa Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kierował lub był głównym wykonawcą szeregu grantów i prac badawczych, zapewniając zespołom badawczym środki na działalność badawczą i rozwój kadry naukowej.  Profesor pełnił kilkukrotnie funkcje członka Komisji Rekrutacyjnych na macierzystym Wydziale, a także pełnomocnika Rektora UPP i Dziekana WL ds. Przetargowych na wykonawstwo prac remontowych. Obecnie pełni funkcje członka Senatu UPP oraz członka Rady Dyscypliny Nauk Leśnych, członka Komisji Senackiej ds. Budżetu i finansów, członka Rady ds. Zakładów Doświadczalnych. Czynnie uczestniczy w pracach komisji Senackiej ds. Restrukturyzacji Uczelni, od roku 2017 jest sekretarzem komisji Rektora UP ds. Decentralizacji Uczelni. Pełni także funkcje prodziekana ds. finansów WL oraz jest członkiem wydziałowej Komisji ds. Strategii Rozwoju WL.

Profesor prowadzi również aktywną działalność poza macierzystym Wydziałem i Uczelnią. Pełni funkcje w rozmaitych organizacjach naukowych m. in. jest przewodniczący Komisji Nauk Leśnych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz zastępcą przewodniczącego działu 4.05.04 (Deputy coordinator) - Forest-based value chains działającego w ramach International Union of Forest Research Organizations (IUFRO). Jest także członkiem komitetu redakcyjnego dwóch czasopism naukowych.

Profesor Krzysztof Adamowicz został odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, a także wielokrotnie przez JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nagrodami indywidualnymi oraz zbiorowymi.