Prof. dr hab. Roman Jaszczak

Prof. dr hab. Roman Jaszczak

Marzec 25, 2020 - 08:09

Miło nam poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 r. nadał Panu Romanowi Jaszczakowi, pracownikowi Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, tytuł profesora.

Prof. dr hab. inż. Roman Jaszczak od 1988 roku zatrudniony jest w Katedrze Urządzania Lasu, kolejno na stanowiskach od asystenta stażysty do profesora Uniwersytetu Przyrodniczego (od 2019 r.).

Na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu ukończył studia magisterskie (1988), sfinalizował doktorat (1997) i habilitację (2006). Pracę magisterską pt.: Analiza przyrostów wysokości drzewostanów sosnowych Puszczy Zielonka w różnych strefach oddziaływania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wykonał pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Konrada Magnuskiego w Katedrze Urządzania Lasu. Stopień doktora nadała mu w 1997 r. Rada Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Ocena i prognoza zmian cech biometrycznych drzew drzewostanów sosnowych Puszczy Zielonka pod wpływem imisji miejsko-przemysłowych. Stopień doktora habilitowanego Rada Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nadała mu w 2006 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: Defoliacja koron drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wybranych klas biosocjalnych w monitoringu lasu.

Odbył sześć krótkoterminowych staży zagranicznych na Uniwersytecie we Freiburgu (Niemcy), Klagenfurcie (Austria), Zvoleniu (Słowacja) i Dreźnie (Niemcy).

Główne nurty badawcze to: monitoring lasów, przebudowa drzewostanów, metodyczne podstawy urządzania lasu, urządzanie i nadzór nad lasami innych form własności, historia urządzania lasu. Był wykonawcą w międzynarodowym projekcie Baltic Landscape in change-innovative approaches towards sustainable forested landscape. The Baltic Sea Region Programme 2007-2013 (CCI nr 2007CB163PO020), nr projektu #078. W latach 2002-2004 był kierownikiem projektu badawczego KBN nr 6 P06L 013 21 pt.: Zróżnicowanie defoliacji i wskaźników uszkodzenia ustalonych metodą drzewostanową koron sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zależności od pozycji biosocjalnej drzew i strefy uszkodzenia drzewostanu. Brał także udział w badaniach związanych z: turystycznym i rekreacyjnym urządzaniem i zagospodarowaniem lasów; charakterystyką i określaniem wydajności aparatu asymilacyjnego drzew; określaniem użytkowania drzewostanów a wartościami progowymi martwego drewna w lesie i jego roli w zachowaniu funkcjonalności i bioróżnorodności ekosystemu; tworzeniem koncepcji zintegrowanego zarządzania obszarem Natura 2000 w oparciu o dialog społeczny. Był kierownikiem w czterech, a wykonawcą w dwóch tematach zleconych.

Łącznie opublikował ponad 140 prac naukowych i popularnonaukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest autorem lub współautorem 15 książek, monografii i podręczników, w tym m.in.: Monitoring lasów (1999); Propedeutyka leśnictwa (2009, 2011, 2015); Urządzanie lasu (2010, 2012); Leśnictwo i gospodarka leśna na obszarze aglomeracji poznańskiej (2010), Podstawy gospodarki leśnej (2014, 2018). Brał udział w wielu konferencjach zagranicznych i krajowych, prezentując na nich referaty i postery. Był recenzentem prac publikowanych w czasopismach międzynarodowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (Dendrobiology, Baltic forestry, Socjety and Natural Resources, Journal of Sustainable Forestry, Sylwan), oraz krajowych wydawnictw książkowych (głównie monografii naukowych) oraz artykułów w czasopismach krajowych.

Wypromował czterech doktorów. Jest także promotorem trzech nieukończonych jeszcze prac doktorskich. Był recenzentem 10 rozpraw doktorskich Był recenzentem jednej pracy habilitacyjnej i jednego dorobku habilitacyjnego. Był członkiem w dwóch komisjach habilitacyjnych.

Prof. dr hab. inż. Roman Jaszczak jest kierownikiem Katedry Urządzania Lasu (od 2006 r.), kierownikiem Studiów Doktoranckich na Wydziale Leśnym (od 2006 r.), kierownikiem Studium Podyplomowego „Urządzanie lasu” (2007-2009, 2017-2018). Był kierownikiem Zakładu Urządzania Lasu (2006-2019).

Był przewodniczącym (2009-2015) Rady Naukowej i jest redaktorem naukowym (od 2016 roku) czasopisma naukowego Acta Scientiarum. Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria. Był członkiem (2007-2010) i przewodniczącym (2011-2015) Komitetu Naukowego czasopisma Nauka-Przyroda-Technologie – seria Leśnictwo oraz redaktorem działu Leśnictwo w Komitecie Redakcyjnym Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2009-2015), a także członkiem Rady Redakcyjnej Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej (2010-2011). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Leśnego (od 1989 r.); Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu (od 2011 r.); Komisji Urządzania Lasu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego (od 2015 r.). Był członkiem Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych (2017-2019).

Był członkiem, a później przewodniczącym Rady Programowej ds. Studiów Doktoranckich (2018-2019). Był członkiem senackiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich (2016-2019) oraz Rady Wydziału Leśnego. Obecnie jest członkiem Rady Naukowej Dyscypliny. Brał udział w pracach wielu komisji Wydziału Leśnego, albo jako ich przewodniczący (od 2007 r. Wydziałowa Komisja ds. Stypendiów Doktoranckich; w latach 2007-2018 Komisja Rekrutacyjna na Studia Doktoranckie na Wydziale Leśnym; w latach 2012-2019 Wydziałowa Komisja ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich i Wydziałowa Komisja ds. Nagród dla Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi; w latach 2012-2016 Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na Studiach Doktoranckich, Studiach Podyplomowych i Kursach Dokształcających; od 2015 r. Wydziałowa Komisja ds. Zapomóg dla Doktorantów); albo jako ich członek (w latach 2012-2019 Komisja Wydziałowa ds. Nauki; w latach 2012-2016 Wydziałowy Zespołu ds. Oceny Studiów Inżynierskich i Magisterskich).

Prof. dr hab. inż. Roman Jaszczak jest cenionym dydaktykiem, wykładowcą z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem. W trakcie pracy zawodowej prowadził, na macierzystej Uczelni oraz na studiach podyplomowych i szkoleniach, wykłady, ćwiczenia kameralne i terenowe oraz seminaria z różnych przedmiotów związanych z szeroko rozumianym urządzaniem lasu. Był promotorem i recenzentem wielu prac magisterskich, inżynierskich oraz prac na studiach podyplomowych.

Prof. dr hab. inż. Roman Jaszczak był stypendystą Fundacji Pfeila (1991). Odznaczono go Brązowym Krzyżem Zasługi (2001), Złotą Odznaką BULiGL (2016), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2016), Medalem 100-Lecia Uniwersytetu Poznańskiego (2019). Za współautorski podręcznik (razem z Konradem Magnuskim) Urządzanie lasu otrzymał wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych w Konkursie im. Księdza Edwarda Pudełko na Najlepszy Podręcznik Akademicki w roku 2010 na XIV Poznańskich Dniach Książki Naukowej oraz nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011). Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora macierzystej Uczelni.