Prof. dr hab. inż. Wiesław Olek przewodniczącym Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Leśne

Prof. dr hab. inż. Wiesław Olek przewodniczącym Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Leśne

Październik 04, 2020 - 12:26

Rektor prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz powierzył prof. dr. hab. Wiesławowi Olkowi pełnienie funkcji Przewodniczącego rady naukowej dyscypliny nauki leśne na kadencję od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Prof. dr hab. inż. Wiesław Olek

Działalność naukowo–badawcza

Główne kierunki działalności naukowej koncentrują się wokół trzech najistotniejszych obszarów:

  1. Modelowanie wymiany ciepła i masy w drewnie oraz w materiałach drewnopochodnych.
  2. Zastosowanie metod krystalograficznych do opisu ultrastruktury drewna.
  3. Analiza procesów suszenia drewna - właściwości układu woda-drewno, kinetyki suszenia, aspektów eksploatacyjnych pracy suszarek.

Najważniejsze osiągnięcia w ramach działalności naukowej: (a) identyfikacja właściwości higroskopijnych i cieplnych drewna litego, pyłu drzewnego, drewna archeologicznego i materiałów drewnopochodnych, (b) modelowanie anomalnej dyfuzji wody w drewnie, (c) kwantyfikacja ultrastruktury drewna z wykorzystaniem Funkcji Rozkładu Orientacji.

Ogólna charakterystyka dorobku publikacyjnego – ponad 60 oryginalnych prac twórczych (w tym 42 prace w czasopismach uwzględnianych w Journal Citation Reports, m.in. w czasopismach BioResources, Cellulose, Construction and Building Materials, Drying Technology, Holzforschung, International Biodeterioration & Biodegradation, Journal of Cultural Heritage, Wood Science and Technology); h-index – 12 (wg Web of Science).

Liczne recenzje prac dla takich czasopism naukowych jak np. BioResources, Cellulose, Drying Technology, European Journal of Wood and Wood Products, Holzforschung, Wood Material Science and Engineering, Wood Science and Technology.

Kierowanie łącznie 4 projektami badawczymi finansowanymi przez KBN / MNiSW / NCN. Udział jako wykonawca w 7 projektach badawczych oraz badawczo-rozwojowych finansowanych przez KBN / MNiSW / NCN / NCBR. Uczestnictwo w programach międzynarodowych, m.in. realizacja międzynarodowego projektu badawczego finansowany przez AiF (Niemcy), członkostwo w Management Committee oraz przedstawiciel Polski w 5 akcjach w ramach programu COST.

 

Działalność organizacyjna 

Na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Członek Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Akademii Rolniczej w Poznaniu), ośmiokrotnie począwszy od 1990 r. do 2020 r.

Członek licznych senackich i rektorskich komisji począwszy od 1990 r. do 2020 r.

Członek Rady Uczelni w kadencji 2019-2020.

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Leśne 2019-2020.

Na rzecz Wydziału Technologii Drewna

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w kadencjach 2012-2015 oraz 2015-2020.

Pięciokrotnie członek z wyboru do Rady Wydziału Technologii Drewna.

Przewodniczący oraz członek licznych komisji Rady Wydziału Technologii Drewna oraz komisji dziekańskich.

Na rzecz nauki na forum krajowym

Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w kadencji 2006-2009.

Począwszy od 2011 r. członek Komitetu Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk, a następnie Komitetu Nauk Leśnych Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk.

Członek Komisji Nauk Leśnych i Drzewnych przy Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu.

Sekretarz Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego Folia Forestalia Polonica, Seria B - Drzewnictwo w latach 2002-2013.

Na rzecz nauki na forum międzynarodowym

Członek Zarządu pięciu akcji w ramach program COST Unii Europejskiej.

 

Nagrody

Zasłużony dla Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu.

Nagroda Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk za rozprawę habilitacyjną.

Dwukrotnie stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), w tym 10-miesięczne studia podyplomowe w zakresie inżynierii procesowej na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie oraz 2-miesięczny pobyt studialny na Uniwersytecie w Hamburgu.

Ponad 15-krotnie nagradzany nagrodami Rektora.