Program „Doskonała Nauka” z udziałem Wydziału Leśnego UPP

Program „Doskonała Nauka” z udziałem Wydziału Leśnego UPP

Lipiec 10, 2020 - 11:06

Wśród 271 wniosków zakwalifikowanych do prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu „Doskonała Nauka”  zakwalifikowano 6 wniosków z naszej uczelni, w tym 3 z Wydziału Leśnego UPP. Pod koniec maja 2020 została podpisana umowa na realizację tych projektów.

Program  „Doskonała Nauka” składa się z dwóch modułów:

„Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego wspierana jest realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;

„Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego wspierana jest realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki.

W ramach modułu „Wsparcie konferencji naukowych” finansowanie otrzymał wniosek złożony przez Prodziekana ds. Nauki i Rozwoju prof. UPP dr hab. Tomasza Jelonka. Konferencja międzynarodowa: „Sustainable forestry and forests – opportunities and constraints under climate change” będzie organizowana w ramach dyscypliny Nauki Leśne. Podczas konferencji oprócz typowych sesji naukowych, oraz wyjazdu studyjnego planuję się przeprowadzić debatę oksfordzką, której celem będzie szeroka dyskusja nad przyczynami zmian klimatycznych oraz ich potencjalnemu wpływowi na formę i wielofunkcyjność ekosystemów leśnych.

Tematem drugiej konferencji, która otrzymała dofinansowanie w ramach programu, jest "Geomatyka w aktywności studenckich kół naukowych”. Jej celem będzie integracja i wymiana doświadczeń pomiędzy studentami i doktorantami zrzeszonymi w kołach naukowych uczelni wyższych. Przedstawione referaty i postery zobrazują zakres stosowania geomatyki w sektorze leśnym oraz pokrewnych. Równie ważne jest poszerzenie aktywności i wiedzy uczestników z zakresu geomatyki poprzez organizację specjalistycznych warsztatów stacjonarnych i terenowych przeprowadzonych przez firmy partnerskie. Organizatorem powyższej konferencji jest mgr inż. Adrian Kasztelan, a sekretarzem inż. Rafał Borkowski z Katedry Inżynierii Leśnej Wydziału Leśnego.

Trzeci z dofinansowanych projektów to międzynarodowa konferencja naukowa pt. „4th International Forum on Agri-Food Logistics - The business determinants in agrifood sector”, której inicjatorką jest prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska z Katedry Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie Wydziału Ekonomiczno-Społecznego. Osobą merytorycznie odpowiedzialną za zorganizowanie, przygotowanie oraz przebieg konferencji będzie prof. UPP dr hab. Ryszard Staniszewski.

Kolejne finansowanie w ramach programu „Doskonała Nauka” i modułu „Wsparcie konferencji naukowych” pt. „13th International Conference One-Carbon Metabolism, B Vitamins and Homocysteine” zostało przyznane prof. dr hab. Hieronimowi Jakubowskiemu oraz dr Joannie Perle-Kaján z Katedry Biochemii i Biotechnologii Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii.

 „Wsparcie dla monografii naukowych” środki finansowe na redakcję naukową i wydanie monograficznego opracowania poświęconego kusakom (Staphylinini) Polski otrzymał prof. UPP dr hab. Andrzej Mazur z Katedry Entomologii Leśnej.  Chrząszcze z plemienia Staphylinini są reprezentowane w naszej faunie przez 33 gatunki o największych rozmiarach wśród europejskich kusakowatych (Staphylinidae). Chrząszcze te są drapieżne i mogą odgrywać rolę w regulacji liczebności populacji drobnych bezkręgowców glebowych i mają przez to znaczenie w ochronie roślin i ochronie lasu. Są też ważnym elementem różnorodności biologicznej wszystkich ekosystemów lądowych.

Treść monografii obejmuje charakterystykę morfologiczną plemienia, biologię rozwoju i ekologię gatunków, typy rozmieszczenia, a także metody zbioru, preparowania i przechowywania okazów w kolekcjach. Dla każdego z gatunków zilustrowane jest rozmieszczenie historyczne i współczesne wraz z opisem środowiska bytowania i cech ekologicznych. Dane o współczesnym rozmieszczeniu Staphylinini zebrano od kilkudziesięciu autorów, badających kusaki na całym obszarze Polski. W opracowaniu rozmieszczenia wykorzystano również dane z kolekcji entomologicznych pochodzących z kilkunastu instytucji naukowych i osób prywatnych. Pomysł opracowania przez szeroki zespół autorski możliwie kompletnego działa poświęconego kusakom powstał jako wyraz uznania wkładu Profesora dr. hab. Andrzeja Szujeckiego, dr h.c. do rozwoju polskiego leśnictwa i poznania roli chrząszczy kusakowatych w środowiskach leśnych Polski. Monografia zostanie opublikowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i ukażę się w połowie przyszłego roku.

 

Więcej o projekcie https://www.gov.pl/web/nauka/doskonala-nauka