Różnorodność biologiczna lasów i ich produktywność – publikacja w Science

Różnorodność biologiczna lasów i ich produktywność – publikacja w Science

Październik 17, 2016 - 08:09

Poznanie zależności między różnorodnością biologiczną a produktywnością ekosystemów jest przedmiotem licznych badań ekologicznych prowadzonych przez badaczy na całym świecie. Zrozumienie tego związku ma kluczowe znaczenie w świetle dyskusji o przyczynach VI masowego wymierania gatunków na Ziemi, a szczególnie zaś jego skutków w odniesieniu do funkcjonowania układów ekologicznych. Z dotychczasowych teoretycznych rozważań wynikało, że utrata różnorodności biologicznej może powodować obniżenie produktywności lasów, brakowało jednak potwierdzenia tej relacji na materiale empirycznym i w ujęciu ponadregionalnym.

14 października ukazała się w Science (IF=34,7) – najlepszym obok Nature czasopiśmie naukowym na świecie – praca, w której przedstawiono empiryczne dowody na istnienie tej zależności w skali globalnej. Współautorem publikacji jest dr Andrzej M. Jagodziński z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu naszego Wydziału. Omawiany artykuł jest pierwszą pracą pochodzącą z naszego Wydziału Leśnego opublikowaną w tym prestiżowym tygodniku.

Ekosystemy leśne są bez wątpienia największymi rezerwuarami różnorodności biologicznej wśród ekosystemów lądowych. Ich stabilności zagraża wiele czynników o różnym stopniu nasilenia w zależności od regionu na kuli ziemskiej – wśród nich do najpoważniejszych należy redukcja powierzchni zajmowanej przez lasy i ich degradacja, a także globalne zmiany klimatyczne i wiele innych, które to stanowią istotne zagrożenia dla blisko połowy gatunków drzew w skali całego globu. Pomimo podejmowania międzynarodowych wysiłków, których nadrzędnym celem jest ochrona różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych oraz jej zrównoważone użytkowanie, w wielu publikacjach podkreślano, że redukcja różnorodności biologicznej może nieść poważne konsekwencje zarówno w zakresie gospodarki leśnej jak i ochrony przyrody, a więc nieść potrzebę zmian w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi lasów. Celem pracy opublikowanej w Science było poznanie wpływu bogactwa gatunkowego drzew na produktywność drzewostanów w skali globalnej. Opublikowane rezultaty badań oparte zostały na danych zebranych przez badaczy z całego świata z ponad 777 tysięcy powierzchni badawczych rozmieszczonych w 44 krajach i obejmujących blisko 9 tys. gatunków drzew.

Analiza danych wykazała negatywny wpływ utraty różnorodności biologicznej na produktywność lasów i retencję w nich węgla, a także wskazała na potencjalne korzyści płynące z przebudowy jednogatunkowych drzewostanów w kierunku drzewostanów mieszanych. Z obliczeń przedstawionych w artykule wynika, że w ujęciu monetarnym znaczenie różnorodności biologicznej w utrzymywaniu produktywności lasów jest ponadpięciokrotnie większe niż nakłady finansowe ponoszone na aktywną ochronę lasów w ujęciu globalnym.

Wyniki zamieszczone w artykule są pierwszym na świecie potwierdzeniem, opartym na bogatym materiale empirycznych, relacji dotychczas analizowanej jedynie w ujęciu teoretycznym. Przedstawione w Science badania to efekt pracy wielu badaczy, powstały bowiem w ramach wysiłków międzynarodowej grupy skupiającej naukowców z całego świata – grupy Global Forest Biodiversity Initiative, której przewodzą prof. Jingjing Liang z West Virginia University (USA), prof. Peter B. Reich z Western Sydney University (Australia) i University of Minnesota (USA) i prof. Thomas W. Crowther z Netherlands Institute of Ecology w Wageningen (Holandia) i Yale University (USA). Wyniki badań dr. Jagodzińskiego, będące częścią omawianej pracy, zebrane zostały w ramach dwóch kierowanych przez niego projektów badawczych finansowanych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w Warszawie.

 

Zachęcamy do zapoznania się z oryginalną publikacją na stronie:

http://science.sciencemag.org/content/354/6309/aaf8957

oraz jej animowanym skrótem pt. ‘Why Biodiversity Is Good For The Economy’ na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=c80oLYvr9ck.