Rada Programowa Kierunku Studiów Leśnictwo

Zarządzeniem nr 140/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 11 października 2019 roku powołuje się Radę Programową Kierunku Studiów Leśnictwo w następującym składzie:

Przewodniczący: prof. UPP dr hab. Witold Grzywiński

Nauczyciele akademiccy: prof. dr hab. Małgorzata Mańka

prof. dr hab. Hubert Szramka

prof. UPP dr hab. Paweł Rutkowski

dr inż. Bartosz Bułaj

dr inż. Artur Chrzanowski

dr inż. Tomasz Dobies

dr inż. Jakub Glura

dr inż. Piotr Gołojuch

dr inż. Sylwester Grajewski

dr inż. Maria Hauke-Kowalska

dr inż. Tomasz Najgrakowski

dr inż. Zenon Pilarek

dr inż. Irmina Maciejewska-Rutkowska

dr inż. Jacek Skubis

dr inż. Janusz Szmyt

Przedstawiciele studentów: Klaudia Karczewska

Julian Skubis

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego: Kwiryn Naparty

 Ireneusz Niemiec

Zadaniem Rady jest wspieranie organizacji procesu kształcenia na kierunku Leśnictwo, a w szczególności realizacja zadań określonych w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kadencja Rady trwa do 30 września 2020 roku.