Rada Programowa Kierunku Studiów Ochrona Przyrody i Edukacja Przyrodniczo-Leśna

Zarządzeniem nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 11 października 2019 roku powołuje się Radę Programową Kierunku Studiów Ochrona Przyrody i Edukacja Przyrodniczo-Leśna w następującym składzie:

Przewodniczący: prof. UPP dr hab. Dorota Wrońska-Pilarek

Nauczyciele akademiccy: prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz

prof. dr hab. Piotr Robakowski

prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

prof. UPP dr hab. Andrzej Jagodziński

prof. UPP dr hab. Piotr Mederski

dr hab. Katarzyna Kaźmierczak

dr hab. Andrzej Węgiel

dr inż. Marta Bełka

dr inż. Monika Starosta-Grala

dr inż. Jacek Kamczyc

dr inż. Robert Korzeniewicz

dr inż. Mirosław Nowiński

dr inż. Katarzyna Szewczyk

dr inż. Blanka Wiatrowska

dr Maria Urbańska

Przedstawiciel studentów: Agnieszka Urbaniak

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego: Miłosława Olejnik

Zbigniew Sołtysiński

Zadaniem Rady jest wspieranie organizacji procesu kształcenia na kierunku Ochrona Przyrody i Edukacja Przyrodniczo-Leśna, a w szczególności realizacja zadań określonych w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kadencja Rady, trwa do 30 września 2020 roku.