Projekty naukowe

od roku do roku Kierownik Temat
2 019 2 022 mgr inż. Robert Fabiański Wielkopolska Regionalna Inicjatywna Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kierownik/Koordynator z ramienia Wydziału Leśnego: dr hab. Tomasz Jelonek. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2 015 2 019 dr hab. Dariusz Lisiak Opracowanie i wdrożenie systemu do oceny jakości tusz wieprzowych z wykorzystaniem technik laserowych.Kierownik/Koordynator z ramienia Wydziału Leśnego UPP: dr inż. Paweł Strzeliński. Nr PBS3/B8/26/2015. Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
2 018 2 019 dr inż. Marta Bełka Wpływ solaryzacji na mikrobiotę gleb szkółek leśnych. Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki.
2 016 2 018 mgr inż. Jacek Wawrzynowicz InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2 017 2 018 dr inż. Anna Wierzbicka Metale ciężkie a zbiorowiska roztoczy glebowych pod drzewostanami sosnowymi na terenach skażonych. Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
2 014 2 018 dr inż. Krzysztof Stereńczak Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach. Nr projektu BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015. Kierownik/Koordynator z ramienia Wydziału Leśnego: dr inż. Paweł Strzeliński. Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju BIOSTRATEG.
2 014 2 016 mgr inż. Ewa Teodorowicz Roztocze z rodziny Ameroseiidae (Acari; Mesostigmata) wybranych ekosystemów leśnych Polski. Nr projektu 2013/11/N/NZ9/04594. Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki.
2 011 2 015 dr inż. Jolanta Behnke-Borowczyk Różnorodność i funkcje grzybów glebowych.Nr projektu 2011/01/N/NZ8/00065. Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki.
2 011 2 015 dr inż. Bernard Okoński Stan i przemiany ekosystemów leśnych dolin wielkich rzek w świetle rocznych przyrostów promieniowych wybranych gatunków drzew. Nr projektu N N309 708240. Źródło finansowania: projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki.
2 011 2 014 dr hab. Arkadiusz Tomczak Wpływ obciążenia drzew przez wiatr na zróżnicowanie wybranych parametrów technicznych drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Nr projektu N N309 108240. Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki.
2 013 2 014 dr inż. Paweł Strzeliński Krajobraz bałtycki w czasie przekształceń - innowacyjne podejścia do zrównoważonych krajobrazów leśnych. Źródło finansowania: projekt finansowany w ramach programu Unii Europejskiej. Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013.
2 010 2 013 dr hab. Piotr Robakowski Konkurencja między siewkami Quercus petraea i Padus serotina w różnych warunkach świetlnych i allelochemicznych. Numer projektu: N N309 026939. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2 011 2 013 prof. dr hab. Piotr Łakomy Wpływ stopnia zasiedlenia wybranych drzewostanów sosnowych rosnących na gruntach porolnych przez Heterobasidion annosum (Fr.) Bref sensu stricte na prognozowanie rozwoju huby korzeni za pomocą modelu Rostand w tych drzewostanach. Nr projektu N N309 716740. Projekt badawczy promotorski. Źródło finansowania: na podstawie ustawy z 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki; konkurs 40.
2 011 2 013 dr inż. Andrzej Węgiel Opracowanie trnsgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia POMERANIA. Nr projektu INT-09-0039. Źródło finansowania: projekt finansowanych w ramach programu Unii Europejskiej.Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna”.
2 010 2 013 prof. dr hab. Hanna Kwaśna Wpływ sposobu traktowania pozostałości zrębowych i sposobu przygotowania gleby na skład zbiorowisk mikroorganizmów glebowych i zdrowotność sosny zwyczajnej. Nr projektu: NN309430438. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2 010 2 013 dr inż. Wojciech Szewczyk Ekologiczne uwarunkowania zdrowotności drzewostanów dębowych dotkniętych klęską powodzi. Nr projektu N N309 712140. Źródło finansowania: finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, konkurs 40.
2 010 2 013 prof. dr hab. Hanna Kwaśna Wpływ sposobu traktowania pozostałości zrębowych i sposobu przygotowania gleby na skład zbiorowisk mikroorganizmów glebowych i zdrowotnośc sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Nr projektu N N309 430438. Projekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 38.
2 010 2 012 dr hab. Tomasz Jelonek Biomechanika i cechy biometryczne drzewa w modelowaniu i prognozowaniu uszkodzeń sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) powstałych wskutek działania. Program "Iuventus Plus"; konkurs 70. Nr projektu JP2010 015270. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2 009 2 012 dr hab. Dariusz Gwiazdowicz Rola i znaczenie roztoczy z rzędu Mesostigmata występujących w żerowiskach wybranych gatunków owadów. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2 009 2 012 dr hab. Robert Kamieniarz Wpływ struktury krajobrazu rolniczego na funkcjonowanie populacji sarny polnej (Capreolus capreolus L.). Nr projektu N309071836. Projekt badawczy habilitacyjny. Źródło finansowania: na podstawie ustawy z 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki; konkurs 36.
2 010 2 012 dr inż. Tomasz Jelonek Biomechanika strzały oraz morfologia i ultrastruktura ksylemu u sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wyrosłej w warunkach gruntów porolnych oraz leśnych. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyźszego.
2 007 2 011 dr hab. Maciej Skorupski. Określenie wpływu środowiska wytworzonego przez 10 gatunków drzew na funkcjonowanie i różnorodność gatunkową ekosystemów leśnych. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2 008 2 010 dr inż. Witold Grzywiński Wpływ pozycji roboczej podczas ścinki drzew na stopień uciążliwości pracy drwala. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2 007 2 010 dr hab. Piotr Łakomy, prof. nadzw. Zależność pomiędzy zróżnicowaniem genetycznym populacji Heterobasidion spp. w drzewostanach sosnowych i świerkowych, a wirulencją poszczególnych genotypów, rozmiarem szkód i zmiennością roślin gospodarzy. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2 008 2 010 prof. dr hab. Witold Pazdrowski Wpływ siedliska, pozycji biosocjalnej i wieku drzew na kształtowanie się udziału drewna młodocianego i dojrzałego w strzałach modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill). Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2 008 2 010 prof. dr hab. Małgorzata Mańka. Charakterystyka i zróżnicowanie populacji Rhizoctonia spp. w glebach wybranych szkółek leśnych na terenie Wielkopolski. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2 006 2 009 dr inż. Dorota Wrońska- Pilarek Morfologia ziaren pyłku krajowych gatunków z rodzaju Rosa L. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2 008 2 009 dr hab. Dariusz Gwiazdowicz Czy stawonogi (Arthropoda) zasiedlające gniazda ptaków mogą być przenosicielami chorób i wywoływać alergie u człowieka. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2 007 2 009 dr inż. Krzysztof Adamowicz Próba oceny elastyczności popytu i test trendu sezonowości na sortymenty drzewne w latach 1995 – 2005 na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Źródła finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2 006 2 009 dr inż. Wojciech Szewczyk Wpływ zróżnicowania genetycznego populacji Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink na zdrowotność drzewostanów sosnowych I klasy wieku. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2 008 2 009 dr hab. Ignacy Korczyński prof. nadzw. Badania nad fizjologią rozrodu i aktywnością lokomotoryczną szeliniaka sosnowca – Hylobius abietis (L.), gatunku szkodliwego w uprawach leśnych. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2 007 2 008 dr hab. Dariusz Gwiazdowicz Rola starszych i dziuplastych drzew w ochronie różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych. Grant międzyuczelniany Nr grantu 1/16/WI/07/AR-UAM. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2 007 2 008 prof. dr hab. Antoni Miler Stosunki wodne na obszarach mokradłowych w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Siemianice. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2 006 2 007 prof. dr hab. Dieter Giefing Opracowanie ekologicznej i wysokowydajnej metody pozyskiwania drewna dla leśnictwa Środkowoeuropejskiego – 197/6.PR UE/2006/7. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2 003 2 006 prof. dr hab. Hanna Kwaśna Development of molecular techniques to characterize fungal community in roots and rhizosphare. Nr ICA1-CT-2002-70016. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2 002 2 004 dr inż. Mariusz Bębenek, dr inż. Piotr Mederski ConForest Project Centre: The question of CONversion of coniferous FORESTs on sites naturally dominated by broadleaves for the sustainable fulfillment of society’s needs. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2 001 2 004 dr hab. Piotr Łakomy, prof. nadzw. QLK5-CT-2001-00244 (2001-2004) - Modelling of Heterobasidion Infection in European Forests: A Decision Support Tool for Forest Manager (akronim: MOHIEF)]. Źródło finansowania: projekt finansowany w ramach V Progamu Ramowego UE.
Subskrybuj RSS - Projekty naukowe