Tematy zlecone

od roku do roku Kierownik Temat
2019 2019 dr inż. Paweł Strzeliński Ocena ornitologiczna pod kątem gniazdowania. Temat realizowany w Katedrze Urządzania Lasu.
2018 2018 dr hab. Tomasz Jelonek, prof. UPP Określenie możliwości oraz skuteczności zabezpieczania świerkowego surowca drzewnego przed przebarwieniami powodowanymi przez grzyby wywołujące siniznę drewna z zastosowaniem zmodyfikowanych głowic maszyn wielooperacyjnych do pozyskiwania drewna. Temat realizowany w Katedrze Użytkowania Lasu.
2018 2018 dr inż. Paweł Strzeliński Ocena ornitologiczna pod kątem gniazdowania oraz ocena potencjalnego występowania zimowisk nietoperzy w obrębie ulic Lechickiej i Naramowickiej. Temat realizowany w Katedrze Urządzania Lasu.
2018 2018 dr hab. Tomasz Jelonek, prof. UPP Określenie możliwości oraz skuteczności zabezpieczania sosnowego surowca drzewnego przed przebarwieniami powodowanymi przez grzyby wywołujące siniznę drewna z zastosowaniem zmodyfikowanych głowic maszyn wielooperacyjnych do pozyskiwania drewna. Temat realizowany w Katedrze Użytkowania Lasu.
2018 2018 prof.dr hab. Władysław Barzdajn Ocena potencjału produkcyjnego plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych i optymalizacja ich wykorzystania w planowaniu hodowlanym. Temat realizowany w Katedrze Hodowli Lasu.
2018 2018 dr inż. Paweł Strzeliński Monitoring wpływu renaturyzacji i stanu hydrologicznego na zmiany w biomasie drzew i drzewostanów. Temat realizowany w Katedrze Urządzania Lasu.
2018 2018 dr inż. Paweł Strzeliński Monitoring wpływu stanu hydrologicznego Kudowskiego Potoku na zmiany w biomasie drzew i drzewostanów. Temat realizowany w Katedrze Urządzania Lasu.
2018 2023 dr hab. Robert Kuźmiński. prof. UPP Opracowanie nowej metody oceny liczebności gąsienic w koronach drzew i zagrożenia drzewostanów przez najważniejsze foliofagi sosny należące do rzędu motyli. Temat realizowany w Katedrze Entomologii Leśnej.
2018 2018 dr inż. Paweł Strzeliński Monitoring wpływu stanu hydrologicznego Czerwonej Wody na zmiany w biomasie drzew i drzewostanów - etap 2. Temat realizowany w Katedrze Urządzania Lasu.
2017 2022 dr inż. Robert Korzeniewicz Opracowanie sposobów zwalczania czeremchy amerykańskiej w drzewostanach sosnowych. Temat realizowany w Katedrze Hodowli Lasu.
2017 2019 dr hab. Piotr Mederski Repozytorium dendrometyczne, modelowanie grubości kory drewna dłużycowego oraz wzory do obliczania miąższości drewna kłodowanego i średniowymiarowego. Temat realizowany w Katedrze Użytkowania Lasu.
2017 2018 dr hab. Piotr Mederski Opracowanie elektronicznego systemu pomiaru drewna. Temat zrealizowany w Katedrze Użytkowania Lasu.
2017 2020 prof.dr hab. Władysław Barzdajn Poznanie wartości hodowlanej leśnego materiału podstawowego wykorzystywanego w gospodarce leśnej przez testowanie potomstwa. Temat realizowany w Katedrze Hodowli Lasu.
2017 2017 dr inż. Paweł Strzeliński Inwentaryzacja zasobów drzewnych z wykorzystaniem wysokorozdzielczej teledetekcji lotniczej. Temat realizowany e Katedrze Urządzania Lasu.
2017 2022 prof.dr hab. Władysław Barzdajn Restytucja jodły pospolitej w Sudetach. Temat realizowany Katedrze Hodowli Lasu.
2016 2016 prof.dr hab. Władysław Barzdajn Ocena potencjału produkcyjnego plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych i optymalizacja ich wykorzystania w planowaniu hodowlanym. Temat realizowany w Katedrze Hodowli Lasu.
2015 2015 prof.dr hab. Władysław Barzdajn Program testowania potomstwa drzewostanów wyselekcjonowanych (WDN), drzew matecznych (DD), plantacji nasiennych (PN) i plantacyjnych upraw nasiennych (PUN) w ramach „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na lata 2011-2035”.Temat realizowany w Katedrze Hodowli Lasu.
2015 2019 dr hab. Robert Kuźmiński Możliwość wykorzystania patogenów parazytoidów i drapieżców do ograniczenia liczebności szkodliwych owadów. Temat realizowany w Katedrze Entomologii Leśnej.
2015 2018 prof.dr hab. Władysław Barzdajn Opracowanie wytycznych nawadniania w szkółkach i strategii nawadniania z wykorzystaniem regulowanego deficytu wodnego. Temat realizowany w Katedrze Hodowli Lasu.
2015 2015 prof.dr hab. Władysław Barzdajn Ocena i wykorzystanie istniejących powierzchni badawczych jako bazy selekcyjnej do wyboru drzew elitarnych i realizcji specjalnych programów hodowli selekcyjnej drzew leśnych. Temat realizowany w Katedrze Hodowli Lasu.
2015 2015 dr hab.Krzysztof Adamicz, prof. UPP Wycena pozagospodarczych funkcji lasu w obszarze "kwatera południowa" przeznaczonego do wylesienia pod inwestycję KGHM Polska Miedź S.A. Temat realizowany w Katedrze Ekonomiki Leśnej.
2015 2015 prof.dr hab. Władysław Barzdajn Ocena potencjału produkcyjnego plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych i optymalizacja ich wykorzystania w planowaniu hodowlanym. Temat realizowany w Katedrze Hodowli Lasu.
2014 2014 prof. dr hab. Władysław Barzdajn Ocena potencjału produkcyjnego plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych i optymalizacja ich wykorzystania w planowaniu hodowlanym”. Temat realizowany w Katedrze Hodowli Lasu.
2014 2017 dr hab. Witold Grzywiński Analiza obciążenia pracą i narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowiskach pracy leśniczego i podleśniczego. Projekt zlecony przez Generalną Dyrekcję Lasów Pańswowych
2014 2014 prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak Ocena funkcji przyrodniczych terenów pod liniami elektroenergetycznymi i możliwości prowadzenia gospodarki leśnej na tych powierzchniach. Zlecający Enea Operator Sp. z o.o. Temat realizowany w Katedrze Inżynierii Leśnej.
2014 2016 prof. dr hab. inż. Andrzej Czerniak Planowanie sieci dróg leśnych i składnic oraz optymalizacja wskaźników gęstości dróg leśnych dla różnych terenów Polski. Temat zlecony przez GDLP realizowany w Katedrze Inżynierii Leśnej.
2014 2014 prof. dr hab. Władysław Barzdajn Program testowania potomstwa drzewostanów wyselekcjonowanych (WDN), drzew matecznych (DD), plantacji nasiennych (PN) i plantacyjnych upraw nasiennych (PUN ) w ramach „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na lata 2011-2035. Temat realizowany w Katedrze Hodowli Lasu.
2014 2016 prof. dr hab. Andrzej Czerniak Planowanie sieci dróg leśnych i składnic oraz optymalizacja wskaźników gęstości dróg leśnych dla różnych terenów Polski.
2013 2013 prof. dr hab. Władysław Barzdajn Lustracja stanu powierzchni doświadczalnych z bukiem zwyczajnym, sosną zwyczajną , modrzewiem europejskim, świerkiem pospolitym i dębem szypułkowym oraz wykonanie pomiarów i niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na powierzchni z sosną zwyczajną w Supraślu z serii IUFRO 1982. Temat realizowany w Katedrze Hodowli Lasu.
2013 2013 dr hab. Maciej Skorupski, prof. nadzw. Wdrożenie na terenie Nadleśnictwa Podanin obiektywnych metod inwentaryzacji zwierzyny łownej oraz określenie liczebności jeleni, saren i dzików metodą pędzeń próbnych. Zamawiający Nadleśnictwo Podanin.
2013 2014 dr inż. Mariusz Bembenek Wydajność maszyn wielooperacyjnych w przedrębnych drzewostanach sosnowych w zależności od intensywności zabiegu. Zamawiający Nadleśnictwo Kaliska. Temat realizowany w Katedrze Użytkowania Lasu.
2013 2013 prof. dr hab. Władysław Barzdajn Program testowania potomstwa drzewostanów wyselekcjonowanych (WDN), drzew matecznych (DD), plantacji nasiennych (PN) i plantacyjnych upraw nasiennych. Temat realizowany w Katedrze Hodowli Lasu.
2013 2013 dr hab. Maciej Skorupski, prof. nadzw. Wdrożenie na terenie Nadleśnictwa Sarbia obiektywnych metod inwentaryzacji zwierzyny łownej oraz określenie liczebności jeleni, saren i dzików metodą pędzeń próbnych. Zamawiający Nadleśnictwo Sarbia. Temat realizowany w Katedrze Ochrony Lasu.
2013 2016 prof. dr hab. Wojciech Wesoły Poznanie genomu sosny Kubryckiej w celu zachowania jej populacji. Temat realizowany w Katedrze Hodowli Lasu.
2013 2013 prof. dr hab. Władysław Barzdajn Pomiary cech przyrostowych oraz ocena cech jakościowych na wybranych powierzchniach rodowych i proweniencyjnych z sosną, modrzewiem i dębem na terenach RDLP Poznań, Wrocław i Zielona Góra. Standaryzacja procedur pomiarowych. Temat realizowany w Katedrze Hodowli Lasu.
2013 2016 dr hab. Krzysztof Adamowicz Wycena szkód powstałych na skutek działania huraganu oraz ich wpływ na gospodarkę leśną w przyszłości na przykładzie Nadleśnictwa Trzebciny. Temat realizowany w Katedrze Ekonomiki Leśnictwa.
2013 2013 dr hab. Maciej Skorupski, prof. nadzw. Wdrożenie na terenie Nadleśnictwa Wejherowo obiektywnych metod inwentaryzacji zwierzyny łownej oraz określenie liczebności jeleni, saren i dzików metodą pędzeń próbnych. Zamawiający Nadleśnictwo Wejherowo. Temat realizowany w Katedrze Ochrony Lasu.
2013 2016 dr inż. Piotr Mederski Możliwości zastosowania harwesterów do pozyskiwania drewna gatunków liściastych.
2012 2014 prof. dr hab. Roman Gornowicz Uwarunkowania bezpiecznego środowiskowo pozyskiwania biomasy sosny zwyczajnej. Temat realizowany w Katedrze Techniki Leśnej.
2012 2016 prof. dr hab. Władysław Barzdajn Restytucja jodły w Sudetach część 3. Temat realizowany w Katedrze Hodowli Lasu.
2012 2015 dr inż. Andrzej Węgiel Występowanie nietoperzy w lasach w zależności od wieku, struktury przestrzennej i składu gatunkowego drzewostanów. Temat realizowany w Katedrze Urządzania Lasu.
2012 2015 dr inż. Andrzej Łabędzki Użytkowanie drzewostanów a wartości progowe martwego drewna w lesie – rola w zachowaniu funkcjonalności i bioróżnorodności ekosystemu leśnego. Temat realizowany w Katedrze Entomologii Leśnej.
2011 2015 prof. dr hab. Ignacy Korczyński Ocena możliwości wykorzystania opadu ekskrementów na tacki opadowe jako wskaźnika intensywności żerowania, a tym samym przeżywalności gąsienic w koronach drzew.
2011 2017 dr hab. Maciej Skorupski, prof. nadzw. Ocena zagęszczenia jeleniowatych i dzików, dynamika liczebności i zarządzania populacjami kopytnych na terenie RDLP w Szczecinie w okresie obowiązywania wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego na lata, 2008-2017. Temat realizowany w Katedrze Ochrony Lasu.
2011 2013 dr inż. Paweł Rutkowski Ograniczenia i konsekwencje finansowe i organizacyjne związane z funkcjonowaniem sieci NATURA 2000. Temat realizowany w Katedrze Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu.
2010 2011 dr hab. Antoni Buraczewski, prof. nadzw. Umiejętności kierownicze w procesie zarządzania kluczowymi kompetencjami przedsiębiorstwa – studium Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Temat realizowany w Katedrze Urządzania Lasu.
2009 2011 dr inż. Robert Kamieniarz Wpływ struktury krajobrazu rolniczego na funkcjonowanie populacji sarny polnej (Capreolus capreolus.L).
2008 2012 prof. dr hab. Roman Gornowicz Wpływ sposobu likwidacji pozostałości zrębowych i sposobu przygotowania gleby na stan materii organicznej, zdrowotność i jakość hodowlaną upraw oraz wpływ na wiązanie azotu w glebie.
2007 2007 dr inż. Andrzej Węgiel Ogólna charakterystyka uszkodzeń w wybranych drzewostanach sosnowych zachodniej Polski. Temat realizowany w Katedrze Urządzania Lasu.
2007 2011 dr inż. Paweł Strzeliński Bilans węgla w biomasie drzew głównych i gatunków lasotwórczych Polski. Temat realizowany w Katedrze Urządzania Lasu.
2006 2008 prof. dr hab. Władysław Barzdajn Populacyjna zmienność buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w Polsce (wzrost i rozwój populacji w okresie młodnika). Temat realizowany w Katedrze Hodowli Lasu.
2006 2009 dr inż. Paweł Strzeliński Występowanie, rola i wpływ na ekosystemy leśne jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na obszarze Bałtyckiej Krainy przyrodniczo-leśnej. Temat realizowany w Katedrze Urządzania Lasu.
2006 2007 dr inż. Jakub Glura Analiza kosztów odnowienia lasu sadzonkami z odkrytym systemem korzeniowym oraz ze szkółek kontenerowych na uprawach sosnowych.
2006 2010 dr inż. Piotr Mederski Integrating Innovation and Development Policies for the Forest Sector. Źródło finansowania: EU RTD Framework Programme.
2006 2008 prof. dr hab. Władysław Barzdajn Program testowania potomstwa WDN, DD, PN, PUN w ramach Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowlo selekcyjnej drzew na lata 1991-2010. Temat realizowany w Katedrze Hodowli Lasu.
Subskrybuj RSS - Tematy zlecone