Zapraszamy na studia podyplomowe - Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew – monitoring, diagnostyka, pielęgnacja

Zapraszamy na studia podyplomowe - Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew – monitoring, diagnostyka, pielęgnacja

Maj 04, 2020 - 07:55

W związku z nieprzewidywalną sytuacją epidemiologiczną oraz Komunikatem Rektora UPP z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021, studia podyplomowe pt.: „Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew – monitoring, diagnostyka, pielęgnacja” rozpoczną się od miesiąca listopada 2020 r. w trybie stacjonarnym, tak jak planowano w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym w Porażynie. Warunkiem rozpoczęcia studiów, w powyższym terminie są regulacje prawne związane ze stanem  epidemiologicznym dopuszczające taką formę zajęć.Terminy pierwszych pięciu zjazdów:14.11.2020, 18.12.2020, 08.01.2021, 12.02.2021,12.03.2021.

W zawiązku z powyższym termin rekrutacji przedłużamy do 30 września 2020 r., mamy jeszcze 5 wolnych miejsc.

Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie zakresu tematycznego nierealizowanego w toku studiów „leśnictwo” i kierunków pokrewnych oraz przygotowanie specjalistów zajmujących się diagnostyką drzew i oceną ryzyka potencjalnie niebezpiecznych i szkodliwych zdarzeń z ich udziałem. Oferta studiów skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zajmujących się problematyką drzew, między innymi w aspekcie ochrony środowiska i przyrody, leśnictwa czy też architektury krajobrazu. Są to zarówno pracownicy zatrudnieni w administracji państwowej różnego szczebla jak i w sektorze prywatnym.

Program nauczania obejmować będzie zagadnienia z różnych dyscyplin i specjalności naukowych. W toku studiów słuchacze będą realizowali rozległy program, w którym znajdą się elementy biologii, prawa, leśnictwa, ochrony środowiska, arborystyki, inżynierii.

Cele kształcenia obejmują nabycie i opanowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie:

1. Oceny ryzyka w otoczeniu drzew na podstawie: analizy cech morfologicznych drzew pod kątem ich stabilności; identyfikacji wad drewna, grzybów oraz owadów wraz z określeniem ich wpływu na stan zdrowotny i statykę drzewa; stosowania dostępnych metod i narzędzi diagnostycznych wraz z interpretacją uzyskanych wyników.

2. Zarządzania drzewami niebezpiecznymi, w tym: znajomość elementów prawa dotyczących odpowiedzialności i obowiązków właścicieli i zarządców; sporządzania dokumentacji i wniosków; zasad pielęgnacji i usuwania drzew niebezpiecznych, zasad postępowania z drzewami niebezpiecznymi objętymi ochroną konserwatorską.

Łączna liczba godzin zorganizowanych zajęć dydaktycznych:  190, liczba semestrów: 2, liczba zjazdów: 10.

Program

Semestr I

  I.  Systematyka oraz budowa i funkcjonowanie drzew

1  Budowa i fizjologia drzew

2. Budowa, cechy i właściwości drewna

3. Statyka i biomechanika drzew

4. Systematyka roślin drzewiastych

  II. Prawne aspekty zarządzania ryzykiem w otoczeniu drzew

1. Źródła prawnych obowiązków podmiotów zarządzających drzewami (Lasy Państwowe, Parki Narodowe, Gminy, podmioty prywatne)

2. Źródła prawnych obowiązków turystów, rekreantów i osób korzystających z terenów zadrzewionych

3. Definicja wypadku

4. Zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej za wypadki z udziałem drzew

5. Studium przypadku z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa

6. Rola prewencji i dobre praktyki w zarządzaniu zadrzewionym obszarem

7. Moduł warsztatowy

8. BHP

III. Diagnostyka stanu drzew

1. Podstawy diagnostyki

2. Metody wizualne

3. Metody instrumentalne

4. Przyrodnicza waloryzacja drzew (porosty, owady, ptaki)

5. Szkodniki i choroby drzew

6. Wady pierwotne drewna

 

Semestr II

  IV. Pielęgnowanie i usuwanie drzew 

1. Cięcie drzew

2. Wzmocnienia mechaniczne pni i koron

3. Zasady usuwania drzew niebezpiecznych

4. Materiały i sprzęt

  V. Zarządzanie drzewostanem

1. Inwentaryzacje dendrologiczne (dokumentacja)

2. Ocena ryzyka zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych

3. Tworzenie rozwiązań systemowych (częstotliwość inspekcji, budowanie baz danych)

4. Tworzenie specyfikacji robót (SIWZ, elementy zamówień publicznych, odbiór robót)

  VI. Rozwój oraz współczesne trendy w zarządzaniu drzewami

1. Historia i rozwój metod pielęgnacji drzew

2. Pomniki przyrody i drzewa pamiątkowe

3. Przesadzanie drzew

4. Sadzenie i dobór gatunków drzew

5. Zadrzewienia przydrożne, aleje 

6. Obce i inwazyjne gatunki drzew

7. Gospodarowanie drzewami przy drogach publicznych

8. Warunki meteorologiczne a ryzyko upadku drzewa

9. Wyjazd studyjny

Warunkiem ukończenia studiów i wydania świadectwa jest uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS, złożenie pracy końcowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Koszty: 5 000,00 zł brutto 2 semestry.

Termin uruchomienia studium: październik 2020 – czerwiec 2021, nabór do końca sierpnia, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc może zakończyć się wcześniej. O zapisie na studium decyduje kolejność zgłoszenia.

Kontakt: Prof. dr hab. Tomasz Jelonek, e-mail: tjelonek@up.poznan.pl, tel. kom. 600 077 368